logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

773 Утицај карактеристика групе на ефекте активног и кооперативног учења Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЕкономски факултет, Ђуре Пуцара Старог 3, 34000 Крагујевац
КоординаторМирјана Тодоровић, mtodorovic@kg.ac.rs, 034/303-539, 064/196-37-02
АуториМирјана Тодоровић, Милан Чупић, Милена Јовановић-Крањец
РеализаториМирјана Тодоровић, Милан Чупић, Милена Јовановић-Крањец
Општи циљевиУнапређење образовно-васпитног рада кроз повећање дидактичко-методичке компетентности и оспособљавање наставника за рад са групама различитих особености
Специфични циљевиКонтинуирани професионални развој; Унапређивање сопствене наставне праксе; Размена искустава и унапређење педагошког рада; Оспособљавање за стални процес самовредновања
Садржај и активности Увод – циљеви и начин реализације радионице. Прва сесија: 1. Основе рада са групама у наставно-образовно процесу (Указати на значај карактеристика групе и специфичних услова рада са групама различитих карактеристика на ефекте наставно-образовног процеса и на улогу наставника у реализацији групног рада. 2. Стратегије креирања група (Упознати учеснике са стратегијама креирања и обликовања група и ефектима примене тих стратегија на процес активног и кооперативног учења. Указивање на могућности примене различитих приступа у формирању група). Друга сесија: 1. Управљање групама и радним амбијентом (Повећање компетенције учесника за управљање групама и временом у наставно-образовном процесу). 2. Друштвени аспект наставно-образовног процеса (Развој вештина наставника за прилагођавање наставних активности различитим типовима групе и учење ученика неуједначених способности). 3. Условљеност активног и кооперативног учења карактеристикама групе (Упознавање учесника са утицајем различитих карактеристика групе на ефекте активног и кооперативног и педагошким користима активног учења.). 4. Вежба – Идентификовање свих фактора који су везани за лошу радну атмосферу, односно фактора који негативно утичу на процес учења, а повезани су са карактеристикама групе са којом се ради (из перспективе наставника и из перспективе ученика). 5. Дискусија о темама – Проблем неприпремљених и незаинтересованих ученика; Повећање нивоа разумевања градива; Презентовање; Дискусија; Закључци; Препоруке. Трећа сесија: 1.Технике критичког читања као претпоставка активног и кооперативног учења у групама различитих карактеристика. 2. Вежба – примена техника критичког читања. 3. Условљеност примене стратегија активног и кооперативног учења карактеристикама групе (Упознавање учесника са методама ефикасног и ефективног рада са групама различитих карактеристика; оспособљавање наставника за реализацију специфичних типова групних вежбања примерених величини групе; оспособљавање наставника за реализацију стратегија активног учења). 4. Вежбе когнитивног развоја и истраживачке вежбе. 5. Радионица – сваки учесник за одабрану различиту наставну јединицу креира симулацију реалне проблемске ситуације и излаже је учесницима; дискусија и закључци; препоруке радионица и организовање квизова знања. 6. Дискусија – Како обезбедити интерактивност у раду са групама различитих карактеристика и активно учешће ученика у условима рада са групама различитих карактеристика; Идентификовање могућих решења, закључци и препоруке. Четврта сесија: 1. Реализација радионица уз уважавање различитих карактеристика групе, теме – Рачуноводствена регулатива; Значај рачуноводствених информација; Основна и обртна средства. 2. Састављање финансијских извештаја. 3. Вежба – Наставници бирају једну наставну јединицу и креирају идентичне радионице; дискусија и закључци. Пета сесија: 1.Евалуација ученика и самовредновање наставника – радионица. 2. Завршни део; евалуациони упитници; дискусија.

Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)