logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

770 Управљање медицинским отпадом (УМО) – нова димензија у развоју безбедног радног окружења Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаМедицинска школа, Вељка Дугошевића бб, 11000 Београд
КоординаторСнежана Милановић, mmilanovicmd@yahoo.com, 011/241-54-43, 063/875-75-64
АуториСнежана Милановић, Јадранка Абузеид, Крејг Чендлер, Јан Тесинк, Верица Јовановић, Бранислава Матић
РеализаториСнежана Милановић, Ана Мршуља, Милена Стојичић, Стојан Алексов, Александра Христић, Јелена Илић - Живојиновић
Општи циљевиЕдукација и оспособљавање наставника да иновирају садржаје наставних програма у складу са потребама струке, научним сазнањима и одрживом развоју
Специфични циљевиУспостављање широке основе знања и стицање вештина у области управљања медицинским отпадом у циљу очувања здравља и превенције болести
Садржај и активности 1. Садржај стратешких докумената (националних и међународних законских и подзаконских аката) у области управљања медицинским отпадом – УМО. 2. Дефиниција медицинског отпада, врсте, састав, ризици и опасности који доводе до поремећаја здравља. 3. Основни принципи УМО (Успостављање процеса разврставања/раздвајања отпада, у коме се отпад раздваја према различитим начинима прераде и одлагања; Смањивање производње и количине медицинског отпада; Управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина; Шифре у Европском и српском каталогу отпада; Дефинисање отпада у Европском каталогу отпада на основу три критеријума: а) Порекло отпада (18); б) Процес током којег настаје отпад (18 01- мед.отпад); в) Тип отпада (18 01 01- оштри предмети, 18 01 03-инфективни отпад и др); Основни принципи паковања и обележавања медицинског отпада, унутрашњи и спољашњи транспорт медицинског отпада. 4. Одговарајуће руковање, обрада и одлагање отпада према категорији отпада смањује трошкове и помаже очувању и заштити јавног здравља; Раздвајање – одговорност произвођача или ствараоца отпада; Обављање раздвајање медицинског отпада што је могуће ближе месту његовог настанка; Оквирне директиве – ADR , за друмски транспорт и RID, за железнички транспорт засноване на моделима прописа Уједињених нација; Подврсте типова отпада, одреднице из домаћег каталога отпада као најприкладнијег система класификације отпада за коришћење у Републици Србији; Европски каталог дефинисан како би се увела заједничка терминологија широм земаља Европске заједнице и побољшало управљање отпадом (директива Савета бр. 2000/532/EC). Овај документ представља списак отпада и у складу је са Европском директивом у вези са отпадом, бр. 75/442/EEC. Документ није коначан и повремено се допуњава и мења (ревизија Европског каталога отпада).
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, медицинска сестра – васпитач
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)