logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

763 Савремени трендови у теорији и пракси маркетинга и методама његовог изучавања Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаБеоградска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Змај Јовина 12, 11000 Београд
КоординаторМарија Џопалић, office@bba.edu.rs, 011/262-17-30, 065/262-17-30
АуториХасан Ханић, Ивана Домазет
РеализаториХасан Ханић, Ивана Домазет
Општи циљевиУпознавање наставника маркетинга са савременим концептима у области теорије и праксе маркетинга и његовом изучавању.
Специфични циљевиСтручно усавршавање наставника у области научне дисциплине којој предмет маркетинга припада и унапређење квалитета наставе.
Садржај и активности 1.Суштина концепта управљања маркетингом (У савременом пословању купац и задовољавање његових потреба и захтева имају централно место у доношењу пословних одлука. Задатак управљања маркетингом састоји се у задржавању постојећих и придобијању нових купаца, те у испоручивању супериорне, у односу на конкуренте, вредности потрошачима.) 2. Маркетинг-микс (Основна четири класична инструмента маркетинг-микса које менаџер користи за остваривање пословних циљева организације – производ, цена, интегрисане маркетиншке коомуникације, дистрибуција; три додатна инструмента који су посебно значајни код услужних организација – физичка средина, процеси и људи).
3. Производ и услуга (Производ са свим својим обележјима – квалитет, бренд, дизајн и друго – представља кључну полугу маркетинга; Формирање тржишне цене и канали продаје; Цена као најосетљивији инструмент маркетинга који директно утиче на висину профита. (методе формирања цена, основне стратегије ценовног позиционирања на циљним сегментима тржишта; директни и посредни канали продаје и основне стратегије дистрибуције производа/услуга...) 4 Промоција/тржишне комуникације (Промоција обухвата канале комуникације којом организација постојећим и потенцијалним купцима преноси конзистентне поруке и креира имиџ производа и саме организације; Класични облици промоције; најновији облици промоције засновани на савременим информационим технологијама, концепт интегрисаних маркетиншких комуникација и управљање односима са купцима). 5. Робна и корпоративна марка (Бренд је име, термин, знак, симбол, дизајн или комбинација свих ових елемената са којима се производи/услуге једне организације диференцирају у односу на друге организације. Он се може схватити као начин позиционирања у односу на потенцијалне купце којим се организација намеће као једино решење за њихове потребе и проблеме.) 6. Анализа тржишта (Анализа тржишта битна претпоставка припреме, а затим и имплементације маркетинг планова; Анализа тржишта обезбеђује јасне одговоре на питања ко су потенцијални купци наших производа/услуга, колики је тржишни потенцијал, колики је потенцијал продаје, које се основне карактеристике тржишних структура, ко су главни конкуренти и какве су њихове карактеристике, каква је улога државе на конкретном тржишту и др?). 7. Маркетинг стратегије и припрема планова маркетинг (Анализа кључних концепата маркетинга, маркетинг стратегије које стоје на располагању организацијама у суочавању са тржишним ривалима.)

Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)