logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

760 Савремени модел планирања наставе у економији Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториДејан Пејчић, Раденко Марковић
РеализаториДејан Пејчић, Раденко Марковић
Општи циљевиРазвијање компетенције за планирање и вредновање активно оријентисане наставе из стручних предмета у подручју рада економија, право и администрација
Специфични циљевиУпознавање са теоријском основом модела за планирање наставе, са методама за реализацију појединих делова часа и моделима мерења постигнућа ученика
Садржај и активности Теоријска основа за планирање наставе; упознавање са радом на систему за учење на даљину; представљање програма, плана и динамике рада; анкетирање учесника за који стручни предмет су заинтересовани и прикључење одговарајућој групи; међусобно упознавање чланова групе попуњавањем података у сопственом профилу; учесници усвајају теоријску основу за планирање активно оријeнтисане наставе; тест – теоријска основа АОН. 1. Креирање ситуације за учење (учесници усвајају теоријску основу за израду ситуације за учење; креирање ситуација за учење за одабрану тему; повратна информација o оптимизацији ситуације за учење). 2. Уводни део часа – мотивација ученика за рад (учесници, по групама, планирају уводни део часа; израда потребног материјала; групе презентују уводни део часа; анализа презентованог уводног дела часа; дискусија о примењеним методама, нове идеје). 3. Фаза информисања (теоријска основа за планирање фазе информисања; планирање начина за прикупљање информација; израда радног листа за фазу информисања; повратне информације; оптимизација фазе информисање). 4. Фаза израде – избор метода (учесници индивидуално попуњавају радни лист; планирање главног дела часа користећи понуђене методе и технике; израда потребног материјала; презентовање главног дело часа; повратне информације; оптимизација главног дела часа; дискусија на форуму о примењеним методама и нове идеје). 5. Како да осигурамо знање (индивидуални рад на радном листу о осигурању знања; разговор о значају осигурања знања у завршном делу часа; планирање и одабир метода и техника за осигурање знања; израда потребног материјала; презентовање дела часа за осигурање знања; повратне информације; анализа презентованог дела часа за осигурање знања). 6. Облици рада (читање текста водича о индивидуалном и кооперативном учењу; одабир облика рада за поједине фазе часа; учесници презентују рад; повратне информације; оптимизација одабира облика рада; дискусија о прилагођености облика рада методама и циљевима учења). 7. Израда сценарија за час (читање тексата о учењу откривањем; представљање табеле за планирање часа са тежиштем на активностима ученика; израда плана тока часа и његово представљање; повратна информација; оптимизација сценарија часа). 8. Избор за процену постигнућа ученика (учесници читају текст о могућим начинима процене постигнућа; одабир три до четири начина за процену постигнућа; учесници развијају критеријуме за одабране начине оцењивања; повратна информација; оптимизација начина и критеријума). 9. Како да реализујемо планиране часове (провера теоријског знањау чесника; релизатор реализује један час активно оријентисане наставе; дискусија и анализа; два учесника изводе свој час; дискусија и анализа). 10. Вредновање програма (представљање методе за вредновање, вредновање од стране учесника, разговор о могућности примене методе у настави.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)