logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

753 Производња и прерада органске хране Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаСербиа Органика, Молерова 29а, 11000 Београд
КоординаторИвана Симић, оffice@serbiaorganica.org, 011/328-30-85, 065/855-68-68
АуториСнежана Ољача, Александра Стакић Јанићијевић
РеализаториСнежана Ољача, Душан Ковачевић, Владан Богдановић, Бранка Лазић, Слободан Миленковић, Миомир Никшић, Анка Поповић Врањеш, Никола Дамљановић, Ивана Симић, Александра Стакић Јанићијевић
Општи циљевиПовећање квалитета и ефикасности наставе; Подизање нивоа знања и вештина наставника
Специфични циљевиСтицање нових практичних и теоријских знања и примене нових технологија у производњи и преради органске хране
Садржај и активности Предвиђено је два модула – Модул I, семинар за наставнике пољопривредне струке и Модул II, семинар за наставнике прехрамбене технологије струке. Први дан семинара је заједнички за све учеснике. Пошто су наставници средњих пољопривредних школа различитих усмерења, предвиђено је да се другог дана семинара, слушаоци поделе у три групе према струкама: инжењери ратарства и повртарства, воћарства и виноградарства, сточарства. Модул I – семинар за наставнике пољопривредне струке: 1. Увод у органску пољопривреду. 2. Прописи, стандарди и сертификација. 3. Тржиште и маркетинг органских производа. 4. Обележавање органских производа. 5. Технологије производње у органској пољопривреди: а) Органска ратарска производња; б) Органска повртарска производња; в) Органска воћарска и виноградарска производња; г) Заштита биља у органској воћарској и виноградарској производњи; д) Органска сточарска производња; ђ) Здравствена заштита и добробит домаћих животиња. 6. Претварање конвенционалне у органску производњу. 7. Израда плана маркетинга за сопствени органски производ. 8. Резиме семинара – генерална дискусија и евалуација семинара. 9. Резиме семинара – генерална дискусија и евалуација семинара. Модул II – семинар за наставнике прехрамбене технологије струке. Предвиђено је четири семинара: 1. Увод у органску пољопривреду 2. Прописи, стандарди и сертификација. 3. Тржиште и маркетинг органских производа. 4. Обележавање органских производа. 5. Технологије прераде у органској пољопривреди: а) Технологија прераде биљних производа б) Микробиолошка контрола органских производа. в) Технологија прераде анималних производа. 6. Прерада сировина добијених органском производњом и израда органских анималних и биљних прозвода. 7. Израда плана маркетинга за сопствени органски производ. 8. Резиме семинара – генерална дискусија и евалуација семинара.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)