logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

75 Појачан васпитни рад са ученицима у основној школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 1,7
ИнституцијаЕдукативни центар - Мултимедиа, Станка Власотинчанина 18, 18000 Ниш
КоординаторРоберт Џунић, multimedianis@yahoo.com, 065/290-00-50
АуториДрагана Бошњак, Сузана Васић, Роберт Џунић, Душица Манојловић, Лидија Цветковић
РеализаториДрагана Бошњак, Сузана Ваић, Роберт Џунић, Душица Манојловић, Лидија Цветковић
Општи циљевиПружање квалитетне, стручне помоћи ученицима у основној школи којима је потребан појачан васпитни рад Упознавање учесника са процедурама и обрасцима који чине законски оквир у реализацији појачаног васпитног рада са ученицима у основној школи. Оснаживање наставника и стручних сарадника за примену појачаног васпитног рада (садржаји, методе, технике и инструменти за рад), укључивање и пружање подршке родитељима. Повезивање свих актера у школи укључених у процес појачаног васпитног рада са ученицима.
Специфични циљеви 
Садржај и активности 1 Упознавање и повезивање Конвенције о правима деце, Протокола о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, Закона о основама система образовања и васпитања и осталих законских аката који регулишу и подржавају појачан васпитни рад са ученицима. 2. Ко су ученици којима је потребан појачан васпитни рад (примери из праксе учесника). 3. Лакше и теже повреде обавеза. 4. Врсте и нивои насиља. 5. Како помоћи ученицима којима је потребан појачан васпитни рад, а не повредити њихова права. 6. Улога свих актера у процесу спровођења појачаног васпитног рада са ученицима. 7. Шта и како раде одељењске старешине, наставници, стручни сарадници, родитељи, институције (садржаји, методе, технике и инструменти). 8. Успешно вођење процеса појачаног васпитног рада са ученицима (по моделу добре праксе из ОШ ,,Краљ Петар I“ у Нишу). 9. Процедуре и обрасци који се примењују у процесу појачаног васпитног рада са ученицима (захтев, решење, оперативни план, извештај, евиденција).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)