logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

74 Подршка Тимовима за заштиту деце/ученика од насиља – транспарентно не против насиља Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторМилица Ђорђевић, milica.djo@gmail.com, 064/813-47-01
АуториМирјана Златановић, Милица Ђорђевић
РеализаториМирјана Златановић, Милица Ђорђевић
Општи циљевиУнапређивање компентенција наставника за подршку развоју личности ученика у превенцији насиља
Специфични циљевиОспособљавање чланова Тима за препознавање облика насиља, реаговање на насиље, израда плана заштите, планирање превентивних активности и праћење ефеката
Садржај и активности 1 Закон о основама система образовања и васпитања. 2. Посебни протокол. 3.Оквирни акциони план. 4. Примена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање – повезивање свих докумената. 5. Појам насиља, злостављања и занемаривања. 6. Облици и нивои насиља. 7. Планирање превентивних активности у складу са потребама установа – анализа стања, конципирање програма заштите. 8. Кораци у интервенцији. 9. Процена нивоа ризика. 10. Унутрашња заштитна мрежа. 11. План рада тима за заштиту од насиља. 12. Вођење евиденције – начин вођења, праћење и извештавање. 13. Спољашња заштитна мрежа. 14. План заштите –конципирање и праћење ефеката.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)