logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

730 Могућности примене „MS Excel“ апликације у настави економске групе предмета Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаДата Дидакта, Милутина Миланковића 1/45, 11000 Београд
КоординаторАнита Малешевић, anita.malesevic@gmail.com, 063/247-047
АуториЂорђе Митровић
РеализаториЂорђе Митровић, Зоран Милојевић, Оливера Анђелковић
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за употребу софтверских апликација у дидактици и методици у настави економске групе предмета
Специфични циљевиРазвијање способности наставника за рачунску и графичку илустрацију и објашњавање садржајa економске групе предмета употребом „MS Excel“ апликације
Садржај и активности 1. Примена „MS Excel“ апликације за унапређивање наставе и усвајање наставних садржаја (преглед досадашњих искустава и примери употребе „MS Excel“ апликације у рализацији економских садржаја; презентација плана наставне јединице коришћењем „MS Excel“ апликације). 2. Граница производних могућности (квантитативна и графичка илустрација и модел симулације у „MS Excel“ апликацији). 3. Модел функционисања тржишта (понуда и фактори који на њу утичу; симулација; тражња и фактори који на њу утичу; симулација; квантитативна и графичка илустрација и модел симулације успостављања тржишне равнотеже у „MS Excel“ апликацији). 4. Флексибилност понуде и тражње (промена флексибилности понуде и тражње под утицајем фактора који на њих утичу; симулација у „MS Excel“ апликацији). 5. Модел савршене конкуренције (квантитативна и графичка илустрација и модел симулације одређивања оптималног аутпута произвођача у условима савршене конкуренције у „MS Excel“ апликацији). 6. Употреба „MS Excel“ апликације за проверу знања ученика (могућности провере знања ученика из одговарајућих наставних тема употребом квантитативне и графичке илустрације и модела симулације у „MS Excel“ апликацији; радионица – израда графикона као начина провере знања ученика). 7. Упутства за реализацију садржаја економске групе наставних предмета, идеје и савети за решавање изазова и проблема у настави.

Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)