logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

73 Повећање компетенција савременог одељењског старешине Компетенцијa: K3
Приоритети: 6, 7
ИнституцијаОШ ''Жарко Зрењанин'', Ђурђа Смедеревца 78, 23100 Зрењанин
КоординаторМирјана Ђуришић, oszzrenjanin@zrlocal.net, 023/548-820
АуториМилован Ђуришић
РеализаториМилован Ђуришић, Едита Сатлер, Мирјана Ђуришић
Општи циљевиПовећање компетенција наставника за квалитетније обављање савремених функција одељењског старешине: педагошких, психолошких, социјалних, дијагностичких, сарадничких, педагошко-инструктивних, истраживачких, организационих, административних, комуникације са ученицима, колегама, родитељима, локалном заједницом и др. чиниоцима
Специфични циљевиОбучавање за утврђивање стварних потреба као основе за дефинисање циља и задатака; Структуирање актуелних садржаја за планирање рада и реализацију активности одељењског старешине; Прецизно дефинисање савремених улога и компентенција одељењског старешине које су потребне за успешно решавање конкретних педагошких ситуација у раду са ученицима/децом, колегама и родитељима; Оспособљавање одељењских старешине за обављање педагошко-инструктивне и саветодавне улоге унутар одељењског и наставничког већа, а у функцији праћења, вредновања, унапређивања развоја и школских постигнућа сваког ученика и целог одељења; Унапређивање компетенција (знања, вештина, васпитних ставова и мотивације) за вођење и управљање одељењем, учењем, развојем и понашањем ученика/деце; Упознавање са методама и техникама препознавања узрока, али и превентивног и модификованог деловања на развој вредносне оријентације и понашање ученика/деце; Упознавање са потребама и могућностима стварања адекватне, здраве, подстицајне и безбедне школске средине, педагошке, психосоцијалне и радне климе у одељењу и школи у којој ученици могу оптимално задовољавати своје индивидуалне потребе и развојне могућности; Оспособљавање за ефикасно и ефектно примењивање васпитних метода и средстава за превенирање непожељних и формирања и Унапређивање ваљаних облика понашања; Оспособљавање за пружање подршке ученицима који имају развојне сметње и даровитим да убрзано напредују; Упознавање и примена репертоара облика и метода сарадња између школе, породице и локалне заједнице
Садржај и активности 1. Права и обавезе одељењског старешине (Упознавање са друштвеним, законским, стручним, педагошким, психолошким, еколошким и методичким обавезама и правима; Упоредна анализа стања школске праксе са законским, програмским и другим захтевима и обавезама). 2. Планирање и припремање рада одељењског старешине (Подручја рада одељенског старешине и упознавање са методама утврђивања приоритетних потреба, садржаја и активности рада; Час одељенског старешине као обавезна ваннаставна акивност, рад одељењске заједнице и друго). 3. Савремене улоге и компетенције одељењског старешине (улога и компетенције). 4.Стратегије вођења и управљања одељењем (социјалне вештина за разумевање, уважавање различитости, пружање подршке развоју и постигнућима, позитивном понашању, решавању дисциплинских проблема). 5.Одељењски старешина „лидер“ у одељењском већу (Анализа обавеза и права „лидера“ у образовању и владање техникама вођења седница и спровођења одлука одељењског већа, начини информисања његових чланова – структура одељења, индивидуалне посебности ученика, социјално-породичне прилике, предузимање превентивних, интервентних или корективних педагошких мера). 6. Педагошко-инструктивна функција одељењског старешине (Разматрање значаја и методологије остваривања педагошко-инструктивне и саветодавне функције одељенског старешине; Увид у план, распоред часова, начин рада, оптерећеност ученика, оцењивање; Форме увида и технике обавештавања – одељенско и наставничко веће; Праћење рада и постигнућа ученика и вођење евиденције и документације о томе). 7.Одељењски старешина као „други родитељ“ (освешћивање одељенског старешине да је „други родитељ “детету/ученику; Идентификовање дечјих потреба и начина како могу бити задовољене). 8.Сарадња са породицом и локалном заједницом (облици сарадње са породицом; сарадња са локалном средином – саветовалиштем, дечјим диспанзером и др.). 9.Самовредновање рада и остварених резултата (Методолошко обучавање одељенског старешине за перманентно и објективно праћење, самовредновање свога рада, резултата и понашања). 10. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањедва дана (16 бодова)