logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

723 Имплементација модуларних наставних планова и програма усмерених на достизање радних компетенција Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаПОЛИТЕХНИКА - школа за нове технологије, Булевар Зорана Ђинђића 152а, 11000 Београд
КоординаторДушица Дамљановић, ddamljanovic@gmail.com, 011/319-3641 локал 52, 060/682-93-25
АуториВалентина Младеновић, Душица Дамљановић
РеализаториВалентина Младеновић, Душица Дамљановић
Општи циљевиУсавршавање у складу са 5.4; Наставни програми у стручном образовању и 5.7. Развој људских ресурса, из Стратегије развоја стручног образовања
Специфични циљевиОспособљавање за квалитетну реализацију модуларних наставних планова и програма и имплементацију и модерацију „Учења кроз пројекте“
Садржај и активности 1. Садржај програма и исходи по завршеном програму. 2. Сегменати Стратегије развоја стручног образовања у Републици Србији из 2005. године, који имају најзначајнији утицај на креирање ипримену модуларних наставих планова и програма. 3. Упитник „Терминолошка разграничења“, проблеми у идентификацији и дискусија решења у упитнику. 4. DACUM и/или функционалне мапе (појам, суштина прављења мапе, намена, коришћење, допринос мапе новим или осавремењеним образовним профилима). 5. Методологија развоја модуларних наставних планова и програма (Модуларни и модуларизовани наставни планови и програми; Развој наставног програма „уназад“ и формирање „стабла“ модула и предмета; Улога, место и значај општих предмета у модуларним наставним плановима и програмима). 6. Стручне компетенције, исходи знања, вештина и ставова (Анализа компетенција и исхода у почетном документу образовних профила у оквиру наставних предмета учесника). 7. Блумова таксономија у функцији формулисања исхода знања, вештина и ставова (Нивои у Блумовој таксономији). 8. Анализа исхода модула/предмета које предају учесници (Вежбање препознавања нивоа за који је утврђен исход; Разграничење исхода и препоручених садржаја). 9. Значај квалитетне разраде исхода на активности ученика (Увежбавање разраде исхода на активности и попуњавање појединачних оперативних планова за модуле/предмете које предају учесници). 10. Значај развијања наставног материјала за примену и сарадња наставника у том процесу (Примери квалитетно развијеног наставног материјала). 11. Оцењивање у процесу примене (Шта значи „оцењивање кроз праћење остварености исхода“; Примери тестова; Како начин оцењивања прати ниво коме, у таксономији, припада исход). 12. Учење у оквиру пројеката, као важан сегмент квалитетног остваривања модуларних наставних планова и програма (Креирање групних пројеката; Презентовање пројеката и дискусија). 13. Идентификација исхода знања, вештина и ставова као циљ програма семинара (полазници); Попуњавање обрасца стручних компетенција за програм; Дискусија о нивоу достигнутости препознатих исхода; Попуњавање интерног евалуационог упитника програма. 14. Евалуација.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањетри дана (24 бода)