logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

715 Виртуелно предузеће – Примена информатике у виртуелном предузећу Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаПравно-пословна школа Београд, Светогорска 48, 11000 Београд
КоординаторСлободан Ракић, milica.rebic@kulturkontakt.or.at, 011/324-20-62
АуториСтеван Спајић, Наташа Сретеновић, Тања Трипковић
РеализаториСтеван Спајић, Наташа Сретеновић, Тања Трипковић
Општи циљевиРазвијање компетенција за коришћење савремених алата у припреми и извођењу наставе и стручно-методичка помоћ у подизању нивоа квалитета наставе
Специфични циљевиУсвајање знања и вештина за употребу напредних алата у програмима за обраду текста и програмима за табеларне калкулације
Садржај и активности 1. Програм и динамика; ставови учесника о електронском пословању. 2. Конципирање циркуларног писма (циљ; конципирање „обичног“ циркуларног писма; циркуларно писмо употребом наменских алата). 3. Креирање аутотекста и обрасца (циљ; учесници креирају блокове аутотекста; креирање обрасца). 4. Креирање формулара (циљ; употреба алата за израду формулара; учесници креирају темплејт користећи алате за креирање формулара). 5. Додавање коментара у текстуалне документе, употреба стилова (циљ; учесници додају коментаре у документ; учесници форматирају текстуални документ користећи стилове). 6. Употреба апсолутних и релативних референци, давање имена ћелијама и опсезима ћелија (циљ; учесници креирају табелу у којој су употребљене апсолутне и релативне референце и у којој су ћелијама дата имена – рад на једном радном листу). 7.Употреба апсолутних и релативних референци, давање имена ћелијама и опсезима ћелија, условно форматирање ћелија (учесници креирају табелу у којој су употребљене апсолутне и релативне референце и у којој су ћелијама дата имена – рад на више радних листова, повезивање података са различитих радних листова; учесници форматирају табелу коришћењем алата за условно форматирање ћелија). 8. Употреба условних функција, валидација података (учесници израђују табелу у којој су употребљене условне функције; примена алата за валидацију података). 9. Употреба функција за базе података, закључавање ћелија (учесници повезују податке у радној свесци коришћењем функција за базу података; учесници закључавају ћелије на радном листу). 10. Употреба опција за замрзавање делова радног листа, поделу радне површине, сортирање и филтрирање података у радној свесци (учесници примењују алате за замрзавање дела радног листа и поделу радне површине; учесници сортирају и филтрирају податке у радној свесци). 11. Употреба алата за израчунавање међузбира, употреба алата за креирање комбинованих табела (учесници примењују алате за израчунавање међузбира; учесници израђују комбиновану табелу). 12. Евлуација.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника24-30
Трајањетри дана (20 бодова)