logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

709 Бизнис план и предузетништво – идентификација и формулисање предузетничке идеје у форми бизнис плана Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаБеоградска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Змај Јовина 12, 11000 Београд
КоординаторМарија Џопалић, office@bba.edu.rs, 011/262-17-30, 065/262-17-30
АуториЗвонко Брњас, Светислав Пауновић
РеализаториЗвонко Брњас, Светислав Пауновић
Општи циљевиУнапређење знања наставника из области предузетништва и овладавање савременим интерактивним методама њиховог излагања у настави
Специфични циљевиУпознавање са процесом идентификације предузетничке идеје и уобличавања њених техничко-технолошких, тржишних и финансијских аспеката
Садржај и активности 1.Основни појмови и дефиниције – предузетништво и бизнис план. 2. Теоријско-методолошке основе израде бизнис плана. 3. Теоријско-методолошке основе припреме бизнис плана (формални карактер припреме студије изводљивости у односу на релативно слободну форму у којој се припремају бизнис планови). 4. Структура и садржај бизнис плана (основне компоненте или димензије пословног плана – тржишни, техничко-технолошки и финансијски аспекти предузетничке идеје). 5.Тржишна анализа (анализа тражње – укупни волумен, најважнији сегменти тржишта и циљна тржишта; анализа понуде и степен његове концентарције, анализа најважнијих конкурената, кретање и карактеристике/режими цена; анализа тржишних карактеристика производа, итд). 6. Техничко-технолошка анализа (опрема потребна за реализацију предузетничке идеје, технолошки ниво, величина и начин искоришћења капацитета, материјални биланс потребних инпута и потребна радна снага; приказ примера и праксе). 7. Финансијска анализа и оцена пословања (укупна улагања по појединим елементима; укупни извори финансирања; укупни приходи који се генеришу по основу функционисања пројекта; укупни трошкови по структури – оперативни трошкови који укључују трошкове сировина и репороматеријала, трошкове рада, финансијске и остале трошкове). 8. Методе и технике финансијске оцене пројеката, пословање конкретне фирме (процеса припреме бизнис плана, методолошки поступци и технике, елементи бизнис плана– целовито припремљеног бизнис план).
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)