logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

697 Хемија гасова у настави, природи и индустрији Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаПриродно-математички факултет Ниш, Вишеградска 33, 18100 Ниш
КоординаторТатјана Анђелковић, tatjanaan@gmail.com, 018/533-014, 062/804-92-45
АуториТатјана Анђелковић, Ружица Николић, Александар Бојић, Александра Зарубица
РеализаториТатјана Анђелковић, Ружица Николић, Александар Бојић, Александра Зарубица
Општи циљевиПодизање нивоа информисаности наставника о стању и ефектима гасова у животној средини и адекватна методичка адаптација ових садржаја
Специфични циљевиОсавремењивање наставе Хемије у погледу садржаја, презентовања и демонстрације огледа из Хемије гасова уз корелацију са наставним јединицама
Садржај и активности 1. Састав атмосфере; Хемијски процеси у тропосфери, стратосфери и јоносфери. 2. Хемија азота и његових оксида; Фотохемијски полутанти и настанак смога. 3. Хемија кисеоника и озона. 4. Процеси и производи сагоревања у природи – оксиди угљеника. 5. Продукација гасова у неорганској индустрији. 6. Емисија гасова из аутомобила и могућности њихове редукције каталитичким путем. 7. Водоник – гориво будућности. 8. Евалуација.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)