logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

694 Упознајмо географију Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториМирослав Грујић, Александра Остојин
РеализаториМирослав Грујић, Александра Остојин
Општи циљевиПрофесионални и лични развој наставника; Развијање радозналости и позитивног става код ученика о науци; Подизање мотивације за изучавање природе
Специфични циљевиОспособљавање ученика да сами дођу до трајног и примењивог знања; Оспособљавање ученика да препознају узрочно-последичне односе у свом окружењу
Садржај и активности 1. Анкета учесника семинара о заступљености наставних средстава у наставним плановима и програмима као и о њиховој примени и значају. 2 Значај и улога различитих наставних средстава у представљању географског садржаја. 3. Атмосфера и хидросфера. 4. Рељеф. 5. Интернет у настави географије. 6. Приказивање географског садржаја помоћу ППТ презентација. 7. Креирање теста знања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, васпитач у предшколској установи
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)