logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

689 Унапређење наставе биологије у основној школи Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаБиолошки факултет, Студентски Трг 16, 11000 Београд
КоординаторГордана Субаков Симић, gsubak@bio.bg.ac.rs, 011/324-48-47, 064/149-14-76
АуториГордана Субаков Симић, Драгана Миличић, Марина Дрндарски, Имре Кризманић
РеализаториГордана Субаков Симић, Драгана Миличић, Славиша Станковић, Имре Кризманић, Албина Холод, Зорица Лазић, Марина Дрндарски
Општи циљевиПодизање нивоа знања, вештина, способности и ставова наставника биологије и оспособљавање наставника за истраживачке и теренске методе рада
Специфични циљевиУпознавање наставника са савременим научним приступом у подели живог света и оспособљавање наставника за извођење наставе кроз радионице и практичан рад; Схватање значаја различитих начина исхране у еволуцији живог света и израда диференцираних задатака на ову тему; Оспособљавање наставника за тематско интердисциплинарно планирање у настави биологије; Схватање важности учења откривањем у непосредној животној стварности; Развијање вештина тимског рада и рада у групама
Садржај и активности 1. Класификација живог света (Уводно предавање о савременим трендовима о подели живог света на пет царстава). Радионица – учесници примењују стечена знања са предавања ради примене у настави. 2. Типови исхране у природи (значај и савремена схватања поделе организама према начину исхране). Радионица (групни рад) учесници/наставници израђују различите типове диференцијалних задатака о исхрани, примењујући стандарде знања и постигнућа за основну школу. 3. Тематско интердисциплинарно планирање у настави биологије. Радионица (групни рад): наставници стичу искуство и оспособљавају се да врше тематско планирање и корелацију између биологије и осталих предмета у основној школи. 4. Истраживачка настава (иновативна пракса у вези са истраживачким приступом као методом предавања науке у основној школи).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)