logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

685 Савремени трендови и методологија рада у оквиру различитих предмета природних наука Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаИстраживачка станица Петница, Поштански Фах 6, 14104, 14000 Ваљево
КоординаторНина Јевтић, nina@petnica.rs, 014/251-180, 064/354-44-46
АуториНина Јевтић
РеализаториНина Јевтић, Радисав Голубовић, Љубица Перић
Општи циљевиСтручно-методичка помоћ наставницима за квалитетније извођење наставе природних наука (хемија, биологија, географија, геологија, палеонтологија)
Специфични циљевиСтицање практичних и теоријских знања из природних наука. Унапређење наставе, начина предавања и повезивања са радом у лабораторији и на терену.
Садржај и активности а) Хемија: 1. Најновија достигнућа у хемији и хемијској технологији. 2. Еколошка хемија/Геохемија животне средине. 3. Методика наставе хемије (Дидактички потенцијал наставе хемије; Развој спонтаних појмова у хемијске научне појмове; Рационалност и организација наставе хемије). 4. Образовне радионице (Самоевалуација наставника и ученика у процесу наставе хемије; Активност ученика у функцији стицања знања при реализацији часа хемије; Илустрације у настави хемије; Избор техника/метода у настави хемије из програма културе критичког мишљења). 5. Могућности примене рачунара у настави хемије, интернет као информациони ресурс у настави хемије. 6. Огледи у настави хемије. 7. Хемија свуда око нас. 8. Хемија у свакодневном животу. 9. Приказ Ресурсног центра за наставнике. б) Географија/геологија: 1. Методе у настави географије (Дидактичка функција планирања и програмирања наставног рада, стандарди у настави географије, активно учење, тимски рад у настави географије, мотивација ученика и комуникација у настави географије, рад у настави са неуспешним ученицима, електронско учење, провере знања и оцењивање у настави, основе ГИС технологије, географско образовање засновано на доказима, учење и тестирање у школској пракси, развојне карактеристике адолесцената ...). 2. Образовне радионице (тимски рад и кооперативно учење за одређену наставну јединицу, тематско структуирање наставног садржаја, мотивација у настави географије, коришћење ГИС гледача ...). 3. Настанак и еволуција живог света на Земљи (настанак и први облици живота; палеогеографија, палеоекологија и карактеристике органског света; почетак стварања континената и доминација диносауруса; обнова живог света после велике катастрофе; ледена доба; митови и легенде). 4. Могућности примене рачунара у настави географије, интернет као информациони ресурс у настави географије. 5. Теренски рад (упознавање рељефа, његових облика, геолошке грађе ...). 6. Приказ Ресурсног центра за наставнике. в) Биологија: 1. Биодиверзитет – концепт, значај и очување. 2. Биодиверзитет бескичмењака – свет и Балкан. 3. Животињска ћелија и цитогенетика. 4. Савремена генетика (молекуларна генетика, епигенетика, медицинска генетика, генотоксикологија, геномика и протеомика). 5. Биоетика. 6.Филогенија животиња. 7. Физиологија животиња. 8. Сексуално преносиве болести. 9. Примена техника молекуларне биологије у истраживањима филогеније бескичмењака. 10. Биолошке збирке – врсте збирки и њихов значај теренски рад (сакупљањe, детерминацијa и организација материјала). 11. Ботаничке баште. 12.Зоолошки вртови и банке гена. 13. Коришћење нтернета, проналажење најновијих сазнања/концепата из области биологије на интернету, е-књиге, дидактичке базе података и огледа.14. Концепти биоинформатике. 15. Приказ Ресурсног центра за наставнике.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника17-25
Трајањетри дана (24 бода)