logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

676 Практикум из зоологије и екологије Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаДепартман за биологију и екологију, Природно - математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 2, 21100 Нови Сад
КоординаторАлександар Јаношев, biologija@dbe.uns.ac.rs, 021/485-26-95, 064/299-52-99
АуториОливера Бијелић-Чабрило, Зорана Бановачки
РеализаториОливера Бијелић-Чабрило, Зорана Бановачки
Општи циљевиУвођења практичних вештина у настави биологије примењивих у основним и средњим школама; Развијање запажања и мултидисциплинарног приступа проблематици
Специфични циљевиСавладавање техника прикупљања, препарирања и детерминације зоолошког материјала; Упознавање са диверзитетом фауне Србије и значајем инвазивних врста
Садржај и активности 1. Методе сакупљања зоолошког материјала и израда потребне опреме. 2. Методе фиксирања, препарирања и чувања материјала и израда школских збирки. 3.Детерминација зоолошког материјала. 4. Методе гајења животиња за потребе лабораторијског рада. 5. Израда нативних и трајних in toto препарата и основе метода бојења. 6. Анализа исхране и хелминтолошка претрага кичмењака. 7. Дивезитет фауне и угрожене, заштићене и врсте које су природне реткости Србије. 8. Инвазивне врсте и њихов утицај на аутохтону фауну. 9. Принципи синтетичког приступа у проучавању разноврсности и заштите живог света ради мотивације ученика за савладавање предвиђеног програма, као и за проширивање стеченог знања и његови примену.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника10-20
Трајањетри дана (24 бода)