logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

659 Креирање наставе физике данас Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац
КоординаторБранка Огњановић, branka@kg.ac.rs, 034/336-223 локал 263, 064/234-86-41
АуториДрагослав Никезић, Бранислав Јовановић, Милан Ковачевић
РеализаториДрагослав Никезић, Бранислав Јовановић, Милан Ковачевић
Општи циљевиУнапређивање интегративне наставе Физике
Специфични циљевиЈачање компетенција наставника за креирање наставе оријентисане на: циљеве, стандарде и резултате; Самовредновање на основу резултата на ученике и учење (дидактичке препоруке); Специфичности Физике као науке (теорије, експерименти, рачунски задаци, истраживања)
Садржај и активности 1. Претпоставке савремене наставе – образовни конструктивизам, Jean Piaget, идејни зачетник; Основне информације о фазама когнитивног развоја; Протагонисти конструктивизма – T. Kuhn, K. Popper. Корелација активности учествовања ученика и развоја његовог мишљења; Конструктивистички приступ настави. Активност 1 (група) – Избор „обраде“ физичке појаве из материјала PSSC; Аранжирање наставе за изабрану физичку појаву према препорукама образовног конструктивизма. 2. Савремене теорије интелигенција; Теорија вишеструких интелигенција (H. Gardner); Примена теорије вишеструких интелигенција у креирању наставе (T. Armstrong). Активности – Групе за одређену физичку појаву осмишљавају сценарио учења који највише одговара ученицима са израженом једном од осам интелигенција. 3. Циљ учења – активности ученика; Операционализација циљева учења физике на крају одређеног периода учења, усклађених с актуелним наставним програмима (општи, оперативни); Зашто ученици треба да знају циљеве, стандарде и садржаје? Коминикација; Одлике основних наставних метода; Самовредновање квалитета наставе на основу знања ученика; Афирмисање активности ученика да уче као вредност. Активности (група) – Планирање и предлагање метода поучавања, комуникације, наставних материјала и потребних искустава ученика ради изградње знања и вештина; Интернет као ресурс. 4. Отварање и решавање проблема; Како механичко, рецептивно, трансмисионо учење заменити смисленим, истраживачким, интерактивним; Избор задатака и проблема у контексту остваривања циљева; Отварање проблема огледом; Проблемске ситуације које воде до идеје; Активности наставника и ученика; Диференцираност рада, укључивање у рад свих ученика. Активности – Формулисање задатака за решавање, у контексту способности ученика и циљева учења. 5. Учење кроз експерименте; Оглед као извор за формирање појма, закона или теорије; Запажања ученика, од конкретног ка формалном мишљењу, конструисање појмова; Ученички експеримент као полазна позиција; Пример (групно) – Креирање наставе за учење о моменту силе, са експерименталним истраживањем које врше ученици. 6. Техника експерименталног рада и експеримент у настави; Мерење, грешке, обрада и запис резултата, интерполација и екстраполација; Позиција ученика – сврха истраживања, слобода избора реализације огледа; Дискусија ученика; Развој апстрактног мишљења; Самосталност у раду ученика; Позиција наставника – креирање наставе, постављање циљева, избор наставне методе, сагледавање образовних и васпитних задатака, истицање когнитивних способности ученика које се развијају; Избор огледа, фокусирање на појаву; Подстицање различиих мишљења. Активности (група, вежбе) – Анализа вежби у контексту наставе, односно учења ученика; Сагледавање ефекта огледа, прављење концепта експерименталног рада, процена активности ученика (доживљај експеримента, размишљање, записивање, цртање, закључивање, дискутовање, усвајање поступка истраживања) у односу на очекиване исходе и образовне стандарде.

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)