logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

658 Коридори Србије Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаГеографски институт "Јован Цвијић" САНУ, Ђуре Јакшића 9/3, 11000 Београд
КоординаторМилена Панић, m.panic@gi.sanu.ac.rs, 011/263-63-95, 064/197-29-93
АуториМарко В. Милошевић, Милан Радовановић
РеализаториЈелена Ћалић, Радомир Поповић, Драгана Миљановић, Радмила Милетић, Милена Панић, Драгољуб Штрбац, Нина Ћурчић, Марко Филиповић, Марко В. Милошевић, Јелена Ковачевић Мајкић
Општи циљевиДа доприноси поимању коридора као носилаца савремених друштвено-економских, интеграцијских, демографских и културних процеса на простору Србије
Специфични циљевиРазвој свести о доминацији простора токова (циркулације) над простором места (локације) – географским простором, тзв. умрежавање простора
Садржај и активности 1. Простор – географски простор: Различите дефиниције простора; Карактеристике простора – географског простора; Метрика простора – географског простора; Различити појаве простора – географског простора. 2. Теорије о коридорима: Дефиниција коридора; Коридори као особина простора – географског простора; Типови коридора; Шта је оно што није коридор. 3. Паневропски коридори: Настанак и функција коридора Европе; Паневропске конференције о саобраћају; Геостратешки значај Паневропских коридора; Друмско–железнички коридори Европе; Речни коридори Европе. 4. Коридори Србије: Међународни; Државни; Геостратешки положај коридора Србије. 5. Физичко-географске – географске детерминанте коридора Србије: Рељеф; Реке и језера. 6. Еколоки коридори Србије: Фрагментација станишта; Типови коридора; Улога и значај; Заштита, управљање и пракса. 7. Историјски развој саобраћајне инфраструктуре у XIX и почетком XX века; Развој друмског и речног саобраћаја у Србији 1804–1914; Организовање поштанског саобраћаја; Удео железнице у процесу модернизације Србије 1884–1914. 8. Друштвено-историјски процеси и коридори Србије: Речни коридори (Дунав, Сава, Морава, Дрина); Копнени коридори – од Via militaris до Цариградског друма; Моравско–вардарска долина – жила куцавица српске државе на почетку 20. века. 9. Демографски системи и коридори: Демографски процеси у зони коридора; Диспропорције у размештају становништва; Урбане агломерације у зони коридора као полови демографске ревитализације Србије. 10. Привредни системи у зони коридора и осовина развоја: Разноврсност потенцијала и степен активираности; Производни систем, транспортни систем, туризам; Национална и регионална димензија привредног развоја; Просторна организација 11. Београд у интеграционим процесима југоисточне Европе: Изазови просторног развоја Београда; Позиционирање града и метрополитена Београда; Ка конкурентном и креативном граду. 12. Стање животне средине у зони коридора: Однос између економске и еколошке компоненте развоја у зони коридора; Квалитет животне средине; Заштита животне средине. 13. Коридор – фактор трансформације простора: Зона коридора као најдинамичанији просторни систем; Развојно-функционално повезивање и просторно интегрисање; Концентрација становништва и активности, утицај на токове урбанизације (зоне коридора као главне осовине развоја); Поларизацијски ефекти – неравномерност територијалног развоја на релацији осовине развоја (привлачни, конкурентни градови) - периферија („економске и демографске депресије”);Еколошка трансформација простора – промене у животној средини и трансформација предела. 14. Институционални и законски оквир управљања коридорима Србије: Субјекти управљања; Стратешка документа; Планска документа; Закони. 15. Садржаји о коридорима Србије у наставним плановима и програмима историје и географије: Садржаја о коридорима у наставним плановима и програмима географије и историје; Примена садржаја о коридорима у наставним плановима и програмима географије и историје.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника10-30
Трајањедва дана (16 бодова)