logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

632 Oбразовање за опстанак Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење "Школа за опстанак", Цвијићева 28, 11000 Београд
КоординаторГордана Брун, brungor@sbb.rs, 011/276-84-72, 063/645-530
АуториВера Матановић, Гордана Брун, Воислав Васић, Верица Гбурчик
РеализаториГордана Брун, Воислав Васић, Верица Гбурчик, Марина Илић, Весна Милошевић, Александар Хегедиш, Драгана Ранђеловић, Ненад Петровић
Општи циљевиОбука наставника да садржајима из животне средине, екологије и одрживог развоја интерактивним радом утичу на стицање функционалног знања и еколошког понашања ђака
Специфични циљевиОбука за рад са децом у природи и развој сарадње са родитељима и локалном заједницом у складу са концептом „Одржива еко-школа као начин живљења“
Садржај и активности 1. Образовање за животну средину и одрживи развој и еколошка криза. 2. Еколошка етика и одрживи развој – предуслови опстанка. 3. Увођење еколошког принципа у наставу. 4. Одржива еко-школа као начин живљења. 5. Место природних наука у васпитању и образовању за животну средину. 6. Настава у природи (садржаји и методе рада ). 7 Како организовати акције и заједнички рад са локалном заједницом и родитељима. 8. Биодиверзитет као основа одрживог развоја. 9. Услуге екосистема и заштита предела. 10. Промена и променљивост климе – последице глобалног загревања. 11. Утицаји промене климе – адаптација, осетљивост, повредивост и мере ублажавања. 12. Атмосферски озон и сунчево зрачење – процеси и утицаји. 13. Натура и култура. 14. Заштита геодиверзитета. 15. Зеленило у градовима. 16. Град као еко-систем (еколошки проблеми, бука, отпад...). 17. Управљање отпадом и рециклажа. 18. Обновљиви извори енергије и одрживи развој. 19. Енергетске ефикасност у пракси. 20. „Зелена економија“ и одржива потрошња. 21. Животна средина и здрави стилови живљења. 22. Генетски модификована храна. 23. Отрови у домаћинству (употреба хемикалија).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)