logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

63 Моћ речи Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот
КоординаторПетар Ђорђевић, djordjeviclj.pi@sbb.rs, 010/345-237, 064/211-00-22
АуториМирјана Станковић-Ђорђевић
РеализаториМирјана Станковић-Ђорђевић, Драгана Станковић, Сузана Тасић
Општи циљевиПодстицање развоја вербалне комуникације – комуникативне или социјалне функције говора – богате, разноврсне и вишесмерне језичке праксе; Сазнања и увиди о значају развоја комуникативних функција говора; Овладавање методама и техникама подстицања вербалне експресије, Развој комуникативне компетенције и партнерских односа са другима; Вештине успешне комуникације и конструктивног решавања сукоба
Специфични циљевиРазвој вештине самоизражавања; Подстицање способности успостављања и одржавања односа са другима; Овладавање вештином тражења одговора на питања о свету који нас окружује; Развој имагинације, креативног мишљења, дивергенције идеја
Садржај и активности I блок: 1. Упознавање и увид у сазнања о значају развоја говора, односа говорног и интелектуалног развоја, развојно-прагматичном приступу, комуникативним функцијама говора и њиховој важности за целокупан психички развој детета. II блок – образовне радионице: 1. Експресија идеја, ставова, осећања, образлагање поступака и избора, афирмација дететове индивидуалности. 2. Успостављање односа са другима – разноврсна и вишесмерна комуникација, разумевање другог, емпатичност. 3. Хеуристичка функција – тражење одговора на питања о свету око нас – развој сазнања кроз когнитивни конфликт – тражење и откривање информација, неговање запитаности и дивљења пред чудима света, критичко мишљење. 4. Имагинација и креативност – флуидност, флексибилност, дивергенција идеја, способност процењивања и вредновања, хумор и осећајност.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)