logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

623 Увежбавање деце предшколског узраста у припреми за усвајање читања Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача, Змај Јовина 29, 22000 Сремска Митровица
КоординаторМирјана Николић, vs.mirjana.nikolic@gmail.com, 015/873-002, 063/353-625
АуториМирјана Николић
РеализаториМирјана Николић, Гордана Кесеровић, Гордана Марковић-Сакић, Вероника Катрина-Митровић, Татјана Стојковић
Општи циљевиУнапређење предшколског програма у припреми за усвајање писмености; Јачање професионалних капацитета запослених у раду са децом предшколског узраста
Специфични циљевиОсвешћивање васпитача и стручних сарадника у вези са значајем подстицања развоја фонемске и синтаксичке свести за процес усвајања писмености; Обука васпитача и стручних сарадника за овладавање системом вежби за подстицање развоја свести о фонемима и синтакси; Оснаживање васпитача и стручних сарадника за спровођење припремног предшколског програма; Побољшање компетенција васпитача и стручних сарадника за припрему деце предшколског узраста за усвајање писмености
Садржај и активности 1.Теоријско полазиште – метајезичке способности, дефинисање појмова и облика испољавања; развијање способности свести о језику као фактора за усвајање почетног читања. 2. Операционализација појмова фонемске и синтаксичке свести. 3. Фонемска и синтаксичка свест као детерминанте описмењавања – резултати истраживања и ефекти у пракси предшколског образовања у свету. 4. Анализа стања код нас. 5. Предлог система вежби за подстицање развоја фонемске и синтаксичке свести код деце предшколског узраста. 6. Предлог листе задатака за утврђивање нивоа развоја фонемске и синтаксичке свести код деце предшколског узраста. 7. Временска динамика реализације система вежби. 8. Дефинисање методичког оквира за самостални рад. 9. Праћење и евалуација рада васпитача и стручних сарадника. 10. Анализа искустава из праксе. 11. Препоруке за даљи рад.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)