logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

622 Тимски рад у процесу планирања Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПУ Врачар, Бјелановићева 2, 11000 Београд
КоординаторЉиљана Драгутиновић, ljdragutinovic@gmail.com, 011/245-89-90, 064/121-27-22
АуториНада Парезановић, Љиљана Драгутиновић
РеализаториНада Парезановић, Љиљана Драгутиновић
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у истраживању сопствене праксе и трагање за оптималним решењима у подизању квалитета рада у домену процеса планирања
Специфични циљевиУпознавање учесника са постигнућима у овој теми и примерима добре праксе; Освешћивање значаја тимског рада и сарадње у процесу планирања и рада уопште; Подстицање на истраживање сопствене праксе; Освешћивање кључних тачака у процесу планирања
Садржај и активности I. Представљање програма „Тимски рад у процесу планирања у ПУ Врачар“. 1.Радионица – Тимски рад – могући начини формирања тимова, значај подтимова, различите улоге чланова тима, сагледавање проблема из различитих улога у тиму. 2. Радионица – Кључне тачке у процесу планирања. 3. Радионица - Средина за учење – радионица уз активно учешће и рад у малим групама, усмено излагање водитеља и примери добре праксе. 4. Радионица – Посматрање у функцији планирања – вежбање за примену разкичитих техника и инструмената посматрања, одабир адекватне технике сходно постављеном циљу. 5. Радионица – Планирање кроз циклус посматрање- праћење – реализација – евалуација – посматрање... – значај посматрања са циљем квалитетног континуираног увида у развојни ниво групе у целини као и појединачног детета. 6. Радионица – Израда месечног, недељног и дневног плана. 7. Радионица – Евалуација – долажење на различите начине до могућих критеријума за евалуацију, кораци у евалуацији, евалуација месечног, недељног и дневног плана. 8. Радионица – Могући начини индивидуалног праћења – портфолио – како долазити до различитих начина праћења у циљу превазилажења проблема великог броја деце у групама, могући садржаји портфолија, како подаци о деци могу да послуже у сврху планирања сходно индивидуалним могућностима сваког детета. 9. Радионица – Вођење педагошке документације.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (18 бодова)