logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

62 Моралним вредностима против вршњачког насиља Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаВисока школа струковних студија за васпитаче, Ћирила и Методија 18, 37000 Крушевац
КоординаторБисера Јевтић, bisera@vaspks.edu.rs, 063/815-08-55
АуториБисера Јевтић
РеализаториБисера Јевтић
Општи циљевиСтицање теоретских и практичних знања о развијању и формирању моралних вредности у циљу борбе против вршњачког насиља усвајањем нових и проширивањем постојећих знања о примени специфичних васпитно образовних приступа и организацијских превентивних модела ; Подстицање здравог психосоцијалног развоја васпитаника за појединачне вредности и вредносне оријентације; осигурање и побољшање интеракције унутар институционалног васпитно образовног процеса; утицање на превенцију насиља афирмацијом моралних вредности; обука васпитача, учитеља и наставника за развијање когнитивних, емоционалних, социјалних и радно_ акционих димензија моралних вредности. припрема васпитача, учитеља и наставника за демократски, плуралистички, партнерски однос у којем ће се примењивати различити превентивни модели полазећи од интеграције, нормализације, минималне интервенције, уважавања различитости; идентификовање подручја за супституцију васпитаниковог понашања
Специфични циљевиУнапређивање методичких знања васпитача, учитеља, наставника, за компаративну анализу институционалног васпитања и образовања концентришући се на категорије: Планирање, директан рад са васпитаницима, индиректан рад; Усвајање нових и проширивање постојећих знања о развијању моралног суђења, моралног уверавања, моралног осећања, моралног понашања васпитаника у циљу спречавања вршњачког насиља; Обука васпитача, учитеља и наставника за етапно формирање дечје моралности у циљу избегавања поремећаја понашања када дете одрасте; Развој стваралачког приступа васпитача, учитеља и наставника, интеракцији у којој су мери васпитаници укључени у окружење и какво је њихово међусобно подржавање; Упознавање са ефектима поштовања интеркултуралних разлика између васпитаника у колективу; обука васпитача, учитеља и наставника за идентификовање, дијагностификовање и педагошку третманску интервенцију проблема вршњачког насиља; истицање значаја награде, казне, самосоцијализације у циљу обликовања понашања кроз моделовање, имитацију и идентификацију; Оријентација на емпатију, алтруизам, социјалну интеракцију, просоцијалност у циљу развоја моралних вредности; методичка питања моралног васпитања значајна за превенцију насиља, злостављања и занемаривања
Садржај и активности 1. Процесне варијабле (васпитно-образовна институција, васпитаник, васпитач,окружење). 2.Планирање и припремање васпитно-образовног рада. 3. Директан (непосредан) рад са васпитаницима. 4. Индиректан рад са васпитаницима ради афирмације моралних вредности вспитаника. 5. Теорије о моралном формирању личности. 6. Васпитаник (садржаји, групна кохезија, социјализација, индивидуализација, персонификована вредност). 7. Васпитач, учитељ, наставник (педагошка компетенција, педагошка функција, методе, поступци и средства, праћење и евалуација програма). 8. Окружење (интеркултурални приступ и сарадња). 9. Облици и врсте злостављања и занемаривања. 10. Идентификовање и дијагностификовање проблема вршњачког насиља. 11. Педагошка интервенција (групно-динамичка парадигма и централна интеракција). 12. Модели превенције насиља. 13. Вештине за превентивни рад (моралне дилеме, група као „праведна заједница“). 14. Хијерархија вредности с обзиром на узраст. 15. Емоционални аспект социјалног условљавања као процес моралног формирања. 16. Концепт доживотног моралног формирања. 17. Критеријуми зреле и развијене моралности. 18. Интерперсонално поверење (решавање конфликата, срећа, изазов).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)