logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

608 Практичне смернице за оспособљавање приправника Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, 32100 Чачак
КоординаторЉиљана Војиновић, rccacak@eunet.rs, 032/320-100, 064/642-41-33
АуториСузана Симеуновић, Тања Спасовић, Јелена Петковић
РеализаториСузана Симеуновић, Тања Спасовић, Јелена Петковић
Општи циљевиОспособљавање приправника (васпитача/медицинске сестре) за самостално обављање праксе; Подршка ментору (васпитачу/медицинској сестри) у обављању дате улоге; Унапређивање образовнo-васпитнe праксе у предшколској установи (директор, стручни сарадник, помоћник директора); Развијање компетенција васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника за реализацију задатака и професионални развој
Специфични циљевиСтицање компетенција за планирање, реализацију, вредновање и документовање (писање припреме, извођење активности, анализа активности, вођење евиденције); Стицање знања и развијање комуникацијских вештина; Стицање знања и обука за израду и коришћење техника посматрања и праћења постигнућа деце; Подршка установи у развијању програма увођења у посао и континуирани професионални развој запослених
Садржај и активности Улоге ментора и стилови интеракције ментора и приправника; Давање подршке; План рада приправника; Дугорочни и краткорочни план; Критеријуми успешности програма; Тајни задатак; Вежбање испитне ситуације; Планирање, Програмирање; Писање припреме за извођење активности (дефинисање циљева, задатака, избор метода и облика рада); Структура припреме; Технике посматрања; Критеријуми за анализу активности; Анализа активности путем видео- снимка и писане припреме; Постигнућа деце по узрастима; Планирање и реализација активности прилагођена развојним могућностима деце одређеног узраста као индивидуалним особеностима сваког детета; Представљање домаћег задатка; Активно слушање; препознавање осећања и потреба; Потребе деце; „Ја - поруке“, „Ти – поруке“; Конфликти, решавање конфликата и партнерска комуникација; Специфичности у комуникацији са децом предшколског узраста; Правила понашања у групи, Правила понашања у установи; Решавање педагошких ситуација.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-24
Трајањетри дана (20 бодова)