logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

603 Подстицање говорно-језичког развоја 1 Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПУ "Радосно детињство", Павла Симића 9, 21100 Нови Сад
КоординаторМарина Копривица, manja.koprivica@gmail.com, 021/456-676, 063/560-294
АуториМарина Копривица, Хајналка Јакшић
РеализаториМарина Копривица, Хајналка Јакшић, Оливера Басрак
Општи циљевиПревенција говорно-језичких сметњи на раном узрасту код деце од 1 до 3 године
Специфични циљевиПодстицање говорно-језичког развоја сваког детета у групи, уважавајући индивидуалне разлике; Развијање тимског рада (медицинска сестра-васпитач, родитељ, стручни сарадник)
Садржај и активности 1. Упознавање са карактеристикама типичног развоја говора и језика деце узраста од једне до три године. 2. Процена и праћење говорно – језичког развоја групе/детета (учесници добијају развојне скале за процену и праћење говорно-језичког развоја детета, као и смернице за њихову примену). 3. Принципи добре комуникације у групи (значај успостављања добре комуникације базиране на емоционалним интеракцијама медицинска сестра-васпитач и дете/деца већ у периоду адаптације, принцип и начини комуникације која се базира на емоционалним интеракцијама као и пожељним карактеристикама говора, гласа и језика медицинске сестре – васпитача). 4. Постицање говорно-језичког развоја (подстицање, планирање и обезбеђивање услова за његову примену, значај подстицања говорно-језичког развоја на раном узрасту, принципи подстицања говорно-језичког развоја на раном узрасту). 5. Активности за подстицање говорно-језичког развоја (радионица – активности за подстицање говорно-језичког развоја, као и планирање активности, припрема активности и начини реализације кроз индивидуални и групни облик рада). 6. Одступања у говорно-језичком развоју (знаци који указују на могућа одступања од типичног говорно-језичког развоја, карактеристике могућих одступања у говорно-језичком развоју). 7. Индивидуализација у подстицању говорно-језичког развоја (индивидуализација, значај индивидуализације, значај обезбеђивања подстицајне средине ради реализације индивидуализације, значај планирања ради реализације индивидуализованог начина рада, значај подстицања употребне функције говора). 8. Тимски рад – медицинска сестра – васпитач, родитељ, стручни сарадник (значај тимског рада у васпитно- образовном раду са децом раног узраста, уз уважававање партнерске улоге родитеља; учесници конципирају синопсис родитељског састанка о подстицању говорно-језичког развоја; оспособљавање учесника за саветодавно-инструктивни рад са родитељима ради подстицања говорно-језичког развоја код куће).
Циљна групамедицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)