logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

594 Обука васпитача и учитеља за припремни предшколски програм Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториСнежана Маринковић, Славица Симић, Љиљана Костић
РеализаториСнежана Маринковић, Славица Симић, Љиљана Костић
Општи циљевиПовећање компетенција васпитача и учитеља у ППП-у за рад у складу са природом учења и развојним и специфичним потребама деце на предшколском узрасту
Специфични циљевиОбука за рад; Улоге васпитача; Циљеви, готовост за полазак у школу; Развој, природа учења; Додатна и посебна подршка специфичној деци; Вођење евиденције
Садржај и активности 1. Програм семинара. 2. Подручја проблема у припремном предшколском програму – ППП из перспективе васпитача (Учесници индивидуално и групно дефинишу проблеме са којима се сусрећу у ППП-у, изражавају своје потребе и издвајају најзначајније; са теоријског аспекта дефинишу улоге васпитача и повезују са подручјима проблема). 3. Особености деце (узрасне, развојне особености деце предшколског узраста и њиховње потребе дефинишу се и препознају на основу класификације према развојној мапи; дискусија о граничним особеностима; природа учења у предшколском узрасту дефинише се кроз искуство учесника и презентовање савремених теорија учења). 4. Концепција ППП (Упоређују се спонтана, искуствена схватања циљева и сврхе ППП-а са законским решењима и дефинишу суштинске одреднице које се пројектују у пракси. Готовост (спремност) за полазак у школу препознаје се као резултат узрасних особености деце и образовних предшколских захтева; Презентација о појму готовости/спремности и врстама припреме за школу; формирају се групе учесника према врстама готовости/спремности; размена мишљења, додела различитих почетних задатак за одређивање неопходних врста готовости за остваривање појединих задатака ППП-а; размена/ротација решења задатака међу групама; презентовање решења, дискусија; Истицање развоја свих готовости и одређивање њиховог односа са наглашеном припремом за школу (описмењавање), коју некад очекују родитељи и учитељи). 5. Садржај педагошке документације за рад ( искуства учесника, технике праћења и посматрања – теорија и пракса; размена сазнања учесника о законским захтевима за рад са децом са специфичним потребама – даровитом децом и децом са сметњама у развоју – деца са посебним потребама; презентација законске регулативе и документације која се односи на ППП, са посебним фокусом на елементима педагошког профила, индивидуализацији и индивидуалном образовном плану – ИОП; пример једног педагошког профила и ИОП-а у предшколској групи.) 6.Утврђивање потреба деце (Учесници, користећи предзнања и материјале о готовости, узрасним нормама, природи учења и техникама праћења и посматрања, на примеру одређеног детета, са којим су радили или раде, а које има специфичности и са њим је потребно радити по ИОП-у, у групном раду утврђују потребе изабраног детета, раде педагошки профил, приоритетна подручја, исходе по подручјима, активности и динамике). 7.Креирање ситуација учења (Креирање конкретних ситуација учења за групу и укључивање посебних активности за конкретну децу са посебним потребама – деца са сметњама у развоју и даровита деца; презентовање рада и конструктивна критичка анализа). 8.Осврт на пређене садржаје и евалуација семинара.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)