logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

59 Механизми насиља – модели ефикасног интервенисања Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаПредшколска установа дечији вртић "Школигрица", Тодора Јовановића Тозе 7, 21100 Нови Сад
КоординаторНевена Калуђеровић, skoligrica.program@gmail.com, 021/657-13-96, 064/304-78-77
АуториСлавица Адамовић Здравковић, Љиљана Борђошки
РеализаториСлавица Адамовић Здравковић, Љиљана Борђошки
Општи циљевиЕфикасније решавање проблема насиља кроз обухватан рад са починиоцима, жртвама и посматрачима вршњачког насиља и насиља у породици
Специфични циљевиУсвојити ефикасне интервенције у раду са починиоцима, жртвама и посматрачима вршњачког насиља и насиља у породици; Развијати ненасилну комуникацију
Садржај и активности 1. Разумевање механизама насиља. 2. Интервенције према починиоцу/цима насиља. 3. Интервенције према жртви насиља. 4. Интервенције према пасивним посматрачима. 5. Развијање ненасилних модела комуникације и посредовање у конфликту. 6. Припрема учесника за реализацију радионица са ученицима. Активности: Тема 1. Разумевање механизама насиља, општих и специфичних циљева (дистинкција између агресивног и насилног понашања и препознавање њеног значаја у контексту понашања деце у вртићима и у школи; вршњачко насиље и насиље у породици, и значај реаговања просветних радника у односу на оба контекста; дискусија о присутности и учесталости појединих облика насиља у школском и предшколском окружењу; упознавање карактеристика особа које чине насиље кроз читање новинских чланака са насилним догађајима од стране учесника, односно упознавање профила особе која чини насиље; интеграција добијених исхода са резултатима истраживања о карактеристикама родитеља који чине насиље над децом, вршњака који чине насиље према другим вршњацима, родитеља који чине насиље према партнеру и упознавање карактеристика деце која су под ризиком од злостављања и занемаривања). Тема 2. Интервенције према починиоцу/цима насиља (упознавање са основним приниципима у складу са којим се интервенише у ситуацији насиља, са нагласком на рад са починиоцима насиља; резултати истраживања о специфичностима у понашању особа које испољавају вршњачко насиље; одигравање интервенције које помажу промени наведеног понашања у директном раду са починиоцима насиља). Тема 3. Интервенције према жртви насиља (упознавање са основним приниципима у складу са којим се интервенише у ситуацији насиља, са нагласком на рад са жртвом насиља; резултати истраживања о одређеном обрасцу понашања жртви насиља; могућности за превазилажење наведених „слабости“ у понашању). Тема 4. Интервенције према пасивним посматрачима (баланс и дисбаланс моћи жртве и особе која чини насиље; значај укључивања пасивних посматрача; дискусија о томе како укључити пасивне посматраче). Тема 5. Развијање ненасилних модела комуникације и посредовање у конфликту (асертивност и асертивно решавање конфликата; медијација као начин решавања конфликата). Тема 6. Припрема учесника за реализацију радионица са ученицима (упознавање учесника са радионицама; дискусија; процена снага и слабости учесника за рад са насиљем). 7. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (15 бодова)