logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

58 Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице – одељењског старешине: шта, како и зашто Компетенцијa: K3
Приоритети: 4,6
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд
КоординаторДрaгана Спасојевић, spdragana@yahoo.com, 011/351-00-23, 065/351-00-23
АуториВесна Радонић, Дрaгана Спасојевић, Душанка Јерковић
РеализаториВесна Радонић, Дрaгана Спасојевић, Душанка Јерковић
Општи циљевиУнапређивање знања наставника из области методике васпитног рада са ученицима. Повећање нивоа личних компетенција, знања, вештина и мотивације наставника за квалитетну реализацију часова Одељењске заједнице – Одељењског старешине и остваривање васпитне улоге школе
Специфични циљевиДа наставници – одељењске старешине буду упознати са савременим теоријским и практичним знањима неопходним за рад на часу Одељењске заједнице; Подстицање међусобне интеракције наставник – ученик и ученик – ученик и стварање услова за потпунији лични развој ученика и успешно формирање одељењских колектива; Упознавање наставника са начинима пружања подршке ученицима у савладавању метода и техника ефикасног учења, формирања радних навика и развијање мотивације за учење; Стицање знања о развојним карактеристикама и потребама ученика и начинима препознавања потреба; Упознавање наставника са начинима конструктивног решавања конфликата и посредовања у сукобима у ситуацијама насиља и дискриминације међу децом; Упознавање са начинима постизања позитивне атмосфере у одељењу; Да наставници стекну знања о основним принципима и методама рада на часовима Одељењске заједнице; Јачање професионалник капацитета Одељењских старешина за управљење одељењем.
Садржај и активности 1. Подручја рада и улоге одељењског старешине. 2. Основни методолошки принципи и методе рада на часовима одељењске заједнице. 3. Развојне карактеристике ученика. 4. Начини стварања атмосфере узајамног поштовања у одељењу, развијање самопоштовања код ученика и управљање одељењем. 5. Конструктивни начини решавања конфликата и посредовања у сукобима у ситуацијама насиља и дискриминације међу децом. 6. Како до успешнијег учења. 7. Садржаји рада на часовима одељењске заједнице. 8. Основни методолошки принципи и креирање радионица за часове одељењских заједница (према потребама циљне групе).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)