logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

577 Ка објективности посматрања Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаЦентар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд
КоординаторНина Репац, nina@dps.org.rs, 011/323-29-61, 063/605-980
АуториТања Дојић
РеализаториTања Дојић, Ангелина Матацун, Вера Мутић
Општи циљевиЈачање знања и вештина васпитача у улози посматрача протканој кроз спектар свих улога васпитача; Развијање компетентности у примени посматрања као основног метода васпитача у процесу праћења и подстицања дечјег развоја и напредовања;
Специфични циљевиОсвешћивање деликатности улоге васпитача у улози посматрача, протканој кроз спектар свих улога васпитача: планера, креатора, комуникатора, евалуатора...; Стицање више знања о сложености процеса и факторима опажања физичких објеката, посебно ради примене у посматрању средине за боравак и активности деце; Стицање више знања о сложености процеса и факторима опажања особа (социјалне перцепције) посебно ради примене у формирању прве импресије о особама и превазилажењу субјективности; Унапређивање корака посматрања, стицањем више искустава и сазнања о сложености метода систематског посматрања и инструментима бележења, значајним за даље планирање и индивидуализацију, посебно у израду И.В.О.П.а; Усавршавање знања о интерпретирању, вредновању и размени података добијених посматрањем; Унапређивање избора начина бележења (инструмената) и коришћења забележених података ради даљег планирања неге и васпитно-образовног рада, посебно поступака индивидуализације; Развијање самопроцене и процене васпитача из улоге посматрача препознавањем личних унутрашњих фактора који утичу на посматрање
Садржај и активности 1. Умеће посматрања: Корак пре – плана и акције, евалуације и комуникације; Контекст „слике детињства“ и дечијег вртића; Улога васпитача посматрача – све улоге; Фокус посматрања; План посматрања. 2. Опажање (визуелно) физичких објеката: Ка објективности опажања физичких објеката; Сложеност процеса; Фактори који делују; Грешке у опажању; Значај за примену података добијених опажањем. 3. Опажање социјалних објеката: Ка објективности посматрања особа; Сложеност процеса; Фактори који делују; Прва импресија и систематске грешке; Значај процеса оцењивања (атрибуције) особа. 4. Метод посматрања: Смернице за планирано, систематско посматрање; Интерсубјективна сагласност посматрача; Избор инструмента и смернице за бележење; Добри модели бележења – посебно интерактивне бележнице. 5. Евалуација - избор добрих модела бележења и примена података добијених посматрањем у: планирању васпитно-образовних активности, планирању поступака индивидуализације, размени информација.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)