logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

563 Говор деце раног узраста Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаСавез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Господар Јевремова 18, 11000 Београд
КоординаторРадмила Ивановић, decaimi011@gmail.com, 011/252-33-20, 064/356-79-26
АуториРадмила Ивановић
РеализаториРадмила Ивановић, Татјана Матијаш
Општи циљевиСтручно оспособљавање медицинских сестара за континуирано праћење и унапређивање говорног развоја и комуникативних способности у оквиру целовитог психофизичког развоја детета
Специфични циљевиПроширивање сазнања да се говорни развој детета одвија активном говорном праксом у размени са другима; развој дечјих говорних способности; Праћење и процењивање говорног постигнућа детета (деце); Развијање васпитно-образовног програма који је примерен детету (индивидуализовани приступ детету); Примена релевантних методичких поступака којима се помаже детету да развија говорне капацитете; Продуковање и примена активности и игара за говорно активирање детета, али и коришћење животног контекста; Овладавање вештинама комуницирања са децом
Садржај и активности 1. Потребе деце (невербална комуникација; практично-ситуациона комуникација; језик осећања – језик радњи; дете и одрасли у практично-ситуационој комуникацији, употреба говора на раном узрасту – комуникативне функције говора; методички поступци за развој комуникативних вештина деце). 2.Одлике говора детета раног узраста и трендови развоја; протокол праћења говорног постигнућа детета. 3. Спонтане говорне игре деце раног узраста (симболичка игра – структурална обележја, развој и начини подстицања; средина за учење:родитељи у јаслама). 4. Примена програма – практичан рад у васпитној групи (избор проблема, примена, праћење и сумирање искуства). 5. Евалуација и самоевалуација (презентација искуства и размена о практичном искуству у раду са децом). 6. Типови образовних активности (проширивање и учвршћивање сазнања да се говор учи у размени са другима, невербални говор, како препознати симболичку игру...). 7. Практичне активности (примена и провера одређених сазнања у раду са децом). 8. Евалуација: процена реализованог програма са циљем да се програм прилагоди потребама учесника и увиди степен личног ангажовања; рефлексивна – размена мишљења о начину решавања одређених практичних питања (како бележити говор деце и како вршити процену говорног развоја детета, како вршити анализу говорних понашања деце); стваралачка – развијање програма који треба да буде стваралачки чин (на методичком плану стваралачки приступ огледа се у методичким поступцима на пр.: шта понудити детету које не говори или мало говори или детету које се служи само невербалним сигналима... игролике – играње речима, гласовима, активности за одржавање динамике)
Циљна групамедицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањетри дана (18 бодова)