logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

559 Вртић и околина, учење у аутентичном окружењу Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПредшколска установа "Пчелица", Орловића Павла бб, 18100 Ниш
КоординаторЗорица Станисављевић Петровић, nena.marinkovic@hotmail.com, 018/240-209, 063/893-57-88
АуториЗорица Станисављевић Петровић
РеализаториЗорица Станисављевић Петровић, Слађана Анђелковић, Марина Милановић
Општи циљевиИновирање в. о. рада у вртићу савременим стратегијама поучавања и интегрисаног кооперативног учења на терену; Отварање вртића ка сарадњи са окружењем
Специфични циљевиПланирање и реализација васпитно-образовних активности у аутентичним амбијентима – непосредном природном и друштвеном окружењу
Садржај и активности 1. Анализа праксе и потреба васпитача везаних за рад на терену (планирање, реализација и евалуација васпитно-образовних активности у аутентичним амбијентима – непосредном природном и друштвеном окружењу). 2. Препознавање изазова и могућности различитих средина за учење, структуисање и развијање креативних решења. 3. Аутентични амбијент – прилика за уочавање, истраживање, анализу, проверавање, откривање начина на који су различите ствари повезане – самостална конструкција система. 4. Промене у улогама васпитача (праћење и развој интересовања, креирање позитивне атмосфере, прилагођавање условима конкретног окружења, уважавање специфичности и карактеристика локалног окружења, отвореност за нове идеје, предлоге и мишљења деце). 5. Подстицање способности самосталног учења и самосталне употребе знања, применом разноврсних стратегија поучавања (осмишљавање и организовање различитих васпитно-образовних ситуација, активности и акција у сарадњи са локалном заједницом). 6. Писање дневника рада, извештаја са терена и евалуација урађеног. 7. Презентовање продуката рада на терену. 8. Учешће и партнерство родитеља и других актера из локалног окружења у планирању, извођењу активности и евалуацији урађеног. 9. Отварање вртића према локалној средини, успостављање и развој партнерских односа са локалним партнерима.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)