logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

549 Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Николе Тесле бб, 15000 Шабац
КоординаторГоран Стојићевић, info@csusabac.rs, 015/391-599, 064/877-17-91
АуториСнежана Јадрановић, Светлана Димитријевић
РеализаториГордана Марковић Сакић, Светлана Димитријевић
Општи циљевиУнапређивање наставничких компетенција за праћење и вредновање ученичких постигнућа у складу са савременим трендовима у образовању
Специфични циљевиОснаживање наставничких компетенција за објективно, континуирано и подстицајно оцењивање, са јасном повратном информацијом о напредовању ученика
Садржај и активности 1. Увођење учесника семинара у појмовно одређење термина који се најчешће помињу у процесу оцењивања. 2. Упознавање са новинама у области оцењивања у правилницима о оцењивању у основној и средњој школи, у Стандардима компетенција наставника, Стандардима о образовним постигнућима и Правилнику о стандардима квалитета рада установе. 3. Сврха и принципи оцењивања ученика (објективност, оцењивање оног што је релевантно, коришћење разноврсних метода и техника оцењивања, инструктивност у давању повратне информације, јавност оцењивања, правичност у оцењивању, редовност и благовременост оцењивања, оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу, уважавање индивидуалних разлика, потреба, узраста, претходних постигнућа ученика и тренутних услова у којима се оцењивање одвија). 4. Предмет и врсте оцењивања ученика (наставни предмет, модул, владање; описна и бројчана оцена; формативно, сумативно, дијагностичко оцењивање). 5. Шта је оцена; шта се изражава описном оценом; шта се изражава бројчаном оценом; специфичност оцене у зависности од предмета, модула и узраста ученика; шта је ангажовање ученика; оцењивање из предмета који захтевају посебне способности ученика; оцењивање ученика са изузетним способностима; оцењивање ученика коме је потребна додатна подршка (без прилагођених стандарда постигнућа, по прилагођеним стандардима постигнућа); оцењивање верске наставе и грађанског васпитања. 5. Критеријуми бројчаног оцењивања на скали од 1 до 5 (у односу на стандарде постигнућа и степен ангажовања). 6. Начин и поступак оцењивања (иницијално процењивање, усмено, писмено, практични радови, активности и резултата рада ученика, излагање и представљање, учешће у дебати и дискусији, писање есеја, домаћих задатака, учешће у различим облицима групног рада, рад на пројектима, портфолија). 7. Планирање писмених провера (распоред, објављивање, време објаве, број провера). 8. Континуитет оцењивања (на сваком часу, поступање наставника на основу резулата провера, организивање допунског рада). 9. Закључна оцена из предмета. 10. Оцењивање владања ученика. 11. Општи успех ученика (мишљење о напредовању). 12. Обавештавање о оцењивању (ко, кога, када, о чему, колико често обавештава, садржај обавештења). 13. Евиденција о успеху ученика (педагошка документација, прописана евиденција – дневник рада, ђачка књижица).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)