logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

545 Тренинг за тренере – обука за стицање знања, способности и вештина за рад са групом Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториМилица Брстина Кочиш
РеализаториМилица Брстина Кочиш, Јован Кочиш, Добривој Мартоноши, Mилена Вићевић
Општи циљевиОспособљавање и стицање професионалних компетенција за рад са групом путем едукативних радионица
Специфични циљевиПроширивање знања, развијање способности и вештина за рад са групом; Оснаживање и подршка за рад са групом; Размена искустава у раду са групом
Садржај и активности I. Уводни део – дневни распоред активности и правила рада. (Свака тема обрађује се путем излагања и вежби, у оквиру којих учесници, у групама, решавају радне задатке). II. Перманентно образовање; Како учимо у радионицама (излагање водитеља): 1. радни задатак учесника је да наведу дефиницију радионичарског рада; обједињавање дефиниција, коментар; 2. водитељ презентује тему „Образовне радионице“, „Интерактивни облик учења“ и „Искуствено учење“: 3. радни задатак групе учесника је да наведу садржај сценарија образовања (едукације); водитељ презентује „Сценарио образовања (едукације)“; 4. дискусија. III. Tимски рад: 1. радни задатак подразумева да свака група направи аутомобил; 2. презентација модела, дискусија; 3. радни задатак садржи карактеристике тима и групе, а које треба да издвоје учесници посебно за тима и за групе; 4. на основу текста „Разлике тима и групе“, учесници врше поређење са карактеристикама које су издвојили за тим и за групу, дискусија; 5. текст „Дефиниција тимског рада“, „Карактеристике успешног тима“, „Улоге у тиму“; „Тренинг и тренер“ (водитељ презентује текстове): 1. радни задатак учесника је да дају дефиницију и виђење шта је то тренинг; 2. водитељ презентује текст „Дефиниције тренинга и карактеристике тренинга“: 3. након излагања водитеља о тексту „Барометар ставова о тренеру“, у складу са наведеним ставовима, распоређују се учесници у простор обележен за став „да“ и у простор за став „не“, 4. учесници (рад у групи) наводе особине и вештине које треба да има тренер; 5. презентација по групама; 6. водитељ даје повратну информацију групи и презентује такстове „Које способности и вештине треба да поседује тренер“ и „ Улоге тренера“; 7. учесници индивидуално анализирају своје способности и слабости за тренерски рад. IV. Тешкоће у раду: 1. за радни задатак разматра се листа тешкоћа које могу да се јаве у раду; 2. учесници, у групама, издвајају две тешкоће са листе, дају предлоге начина реаговања у одређеној ситуацији; 3. презентација по групама; 4. водитељ даје коментар и развија дискусију о тешкоћама и њиховом превазилажењу V. Задаци тренера: задаци тренера пре тренинга; задаци тренера за време тренинга; задаци тренера после тренинга. VI. Дискусија о реализованим темама, питања, дилеме...
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)