logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

544 Развојно и пројектно планирање Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразија 26, 11000 Београд
КоординаторЉиљана Симић, ljiljanasimic0@gmail.com, 064/258-78-39
АуториКсенија Лишчевић, Едита Сакали, Марица Гаврилов, Светлана Кочиш, Мирjана Беара, Весна Радуловић, Борислава Максимовић, Јелeна Новаков, Јелена Најдановић-Томић, Гордана Чукурановић, Исидора Кораћ, Даниела Томовић, Маја Оклобџија Слијепчевић, Ангелина Скареп, Љиљана Симић, Душанка Ћировић, Татјана Павловић, Зорица Димитријевић, Јелена Стефановић, Снежана Вуковић, Весна Шапоњић, Гордана Ђигић, Валентина Ранчић, Љиљана Стојановић, Мирсада Топаловић, Љиљана Здравковић, Лидија Нешић
РеализаториКсенија Лишчевић, Едита Сакали, Марица Гаврилов, Јелeна Новаков, Светлана Кочиш, Весна Радуловић, Борислава Максимовић, Јелена Најдановић-Томић, Исидора Кораћ, Јелена Стефановић, Маја Оклобџија Слијепчевић, Ангелина Скареп, Љиљана Симић, Душанка Ћировић, Татјана Павловић, Зорица Димитријевић, Снежана Вуковић, Весна Шапоњић, Гордана Ђигић, Валентина Ранчић, Љиљана Стојановић, Мирсада Топаловић, Лидија Нешић, Смиљана Грујић, Зора Дешић, Соња Миладиновић, Ана Божиновић, Радмила Крстевска, Слађана Мијатовић, Владан Сеизовић, Јасмина Гејо, Виолета Панчић, Светлана Алексић, Рада Каранац, Вера Муждека, Весна Милетић
Општи циљевиРазвијање компетенција запослених у школама/установама за унапређивања квалитета, управљање променама, развојно и пројектно планирање
Специфични циљевиА. Унапређивање компетенција запослених за самовредновање рада установа дефинисање мисије и визије дефинисање приоритета у развоју дефинисање развојних циљева израду акционог плана дефинисање показатеља успеха мониторинг и евалуацију развојог плана израду предлога пројеката са буџетирањем; Б. Унапређивање тимског рада
Садржај и активности 1. Развојно планирање као процес. 2. Развојно планирање – пут ка школи/установи какву желимо. 3. Самовредновање школе/установе – први корак у развојном планирању. 4.Анализа стања (мета стања, ресурси и анализа SWOT). 5. Мисија и визија установе. 6. Потребе и приоритети. 7.Развојни план школе – законски оквир, функција и структура документа развојни план школе/установе (дефинисање развојних циљева, конкретизација задатака и активности, план евалуација, критеријум/индикатори, о процедури усвајања, обавезама и одговорностима различитих актера). 8. Школски разговори о развоју школе (сценарио радионице за рад са представницима различитих интересних група у процесу израде РП-а). 9. Тимски рад (карактеристике тима, тимске улоге, начини доношења одлука). 10.Пројекно планирање (анализа потреба и проблема, стандардна структура пројектне апликације дефинисање циљева пројекта, задатака и активности, израда плана евалуације, принципи доброг буџетирања, како управљати пројектом, карактеристике доброг пројекта).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)