logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

543 Пракса и прописи Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЧетрнаеста београдска гимназија, Хаџи-Проданова 5, 11000 Београд
КоординаторМарија Милетић, mmiletic14@yahoo.com, 011/308-69-20, 063/643-306
АуториНаташа Ћирић, Надица Стаменковић Кузмановић, Радојко Гачевић, Драган Маринчић
РеализаториНаташа Ћирић, Надица Стаменковић Кузмановић, Радојко Гачевић, Драган Маринчић
Општи циљевиДопринети остваривању реформе образовања кроз правилну примену прописа у образовно-васпитним установама
Специфични циљевиСмањење броја случајева у установама у којима се због затечене лоше праксе или непознавања прописа и процедура излази из оквира законитости
Садржај и активности 1. Уводно излагање и упознавање са списком прописа који се примењују у области образовања и васпитања и утврђивање аспеката из живота и рада установа у којима има највише несналажења и наложених мера. 2. Прописи (општи законски оквир, законски оквир у образовању и васпитању, подзаконски акти и општи акти установе, делатност и установе образовања и васпитања, интерни и екстерни надзор). 3. Запослени у образовању (радни односи, права и обавезе запослених, дисциплински поступак). 4. Оцењивање успеха и владања ученика (бројчано, описно, испити). 5. Обавезе и одговорности ученика, права детета и ученика. 6. Одељенски старешина, екскурзије и настава у природи. 7. Евиденција и јавне исправе. 8. Планирање, евидентирање и документовање (годишњи план рада, планирање и припремање за образовно-васпитни рад). 9. Професионализација (стручни органи, лиценца, стручно усавршавање и стицање звања).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника24-30
Трајањеједан дан (8 бодова)