logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

538 Комуникација и интеракција у савременој школи – електронски семинар Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 8
ИнституцијаДруштво школских библиотекара Србије, Булевар Војводе Бојовића 2, 11000 Београд
КоординаторСлавица Јурић, slavicajuric@live.com, 021/604-14-95, 064/851-59-66
АуториСлавица Јурић, Весна Гошовић
РеализаториСлавица Јурић, Весна Гошовић, Гордана Љубановић, Марија Милосављев, Силвана Јовић
Општи циљевиОспособљавање запослених у образовању за различите облике успешне комуникације, конструктивне међусобне сарадње и сарадње са широм заједницом
Специфични циљевиУпознавање са теоријским основама и методама интерактивне и кооперативне наставе; Развијање комуникационих вештина, тимског рада и самовредновања
Садржај и активности 1. Уводни садржаји: основни постулати управљања знањем, лидерства и предузетништва у образовању; савремена схватања креативности и иновативности и њихово подстицање у савременој школи; значај и потреба сарадничких односа у образовно-васпитном раду, животу школе и професионалном развоју. 2. Сазнајни садржаји: нивелација знања; појмовно одређивање комуникације, кооперације, интерактивног и самосталног учења, активне, интерактивне и пасивне наставе, активног и пасивног знања, стваралачког принципа и креативности; теоријске основе интерактивне наставе; сарадничке методе; формирање и функционисање тима; интеракција и ИКТ, трансфер знања у информационим условима; врсте сарадничких и партнерских односа у школи. 3. Ппрактични и стваралачки садржаји: он-лајн професионалне заједнице, социјалне мреже и учење; одређивање креативног потенцијала и улога у тиму; комуникационе вештине, ненасилна комуникација и модели и технике решавања проблема; креирање маркетиншке поруке; сараднички веб-алати; пројектно планирање и логичка матрица. 4. Евалуативни садржаји : модели практичне примене сарадничке наставе и пројектног планирања других облика образовно-васпитног рада, њихова процена и образложење; анализа СВОТ, међутимско вредновање и самовредновање.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
* Програм може да се реализује и електронским путем.