logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

537 Између прописа и праксе Компетенцијa: K4
Приоритети: 1,2
ИнституцијаТехничка школа „Змај“, Аутопут 18, 11080 Земун
КоординаторРадојко Гачевић, drmar@eunet.rs, 011/316-49-45, 064/287-04-96
АуториНаташа Ћирић, Надица Стаменковић Кузмановић, Радојко Гачевић, Драган Маринчић
РеализаториНаташа Ћирић, Надица Стаменковић Кузмановић, Радојко Гачевић, Драган Маринчић
Општи циљевиДопринети остваривању реформе образовања кроз правилну примену прописа у образовно-васпитним установама
Специфични циљевиСмањење броја случајева у установама у којима се због затечене лоше праксе или непознавања прописа и процедура излази из оквира законитости
Садржај и активности 1. Прописи који се примењују у образовању и васпитању и надзор над радом установа. 2. Установе, статусне промене, промене назива и седишта установе. 3. Секретар установе и општи акти установе. 4. Орган управљања, орган руковођења – директор; Савет родитеља, ученички парламент; запослени у установи. 5. Радни односи; обавезе и одговорност запослених. 6. Издавање простора. 7. Стручни органи. 8. Лиценца. 9. Стручно усавршавање и звања наставника, васпитача и стручног сарадника. 10. Проширена делатност установе. 11. Програми установа – годишњи, школски, васпитни и развојни. 12. Распоред часова. 13. Екскурзије и настава у природи; упис деце и ученика. 14. Права деце и ученика и обавезе и одговорност ученика. 15. Оцењивање. 16. Испити. 17. Ванредни ученици. 18. Евиденција и јавне исправе. 19 Уџбеници.
Циљна групастручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)