logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

534 Акционо истраживање у функцији самовредновања рада школе Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториМиленко Кундачина, Јелена Стаматовић
РеализаториМиленко Кундачина, Јелена Стаматовић
Општи циљевиУсвајање знања о акционом истраживању и оспособљавање за његову примену у процесу самовредновања рада школе
Специфични циљевиПримена акционог истраживања у раду; Разумевање везе самовредновања и акционог истраживања; Примена акционог истраживања ради позитивног мењања васпитно- образовне праксе
Садржај и активности Прва тематска целина обухвата садржаје у којима се наглашава значај примене акционог истраживања као посебно адекватног у процесу самовредновања. Обрађују се карактеристике, принципи и фазе акционог истраживања. Учесници програма долазе до различитих области образовно-васпитне праксе који могу бити проблем акционог истраживања. Бирајући конкретне проблеме дефинишу оквир и основне поставке акционог истраживања. Друга тематска целина односи се на аспекте самовредновања рада школе. Разрађује се методологија реализације самовредновања са нарочитим нагласком на методе, технике и инструменте који се могу применити у процесу самовредновања. Технике и инструменти који се могу примењивати приказани су кроз упознавање са адекватношћу примене, начинима израде, принципима који се морају поштовати у изради, начинима примене, као и обрадом добијених података, њиховом функцијом у планирању развоја школа. Наставници, на конкретним примерима подручја вредновања, разрађују методологију акционог истраживања. Пројекат акционог истраживања једног подручја вредновања је продукт активног рада наставника.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)