logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

532 Телом и покретом до успешнијег учења Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаШкола за основно и средње образовање "Милан Петровић", Браће Рибникар 32, 21100 Нови Сад
КоординаторМирјана Лазор, lazorm@eunet.rs, 021/661-63-66, 064/195-42-78
АуториДрагана Пашћан, Данијела Дапчевић
РеализаториДрагана Пашћан, Данијела Дапчевић
Општи циљевиУнапређивање и обогаћивање васпитно образовног рада истицањем значаја и употребе сопственог тела и покрета за општи развој и развој школских вештина сваког појединца
Специфични циљевиПовезивање потешкоћа у учењу деце са развојним сметњама (општа развојна дисгнозија, дискалкулија, дислексија) насталим услед недограђености нервних структура одговорних за потпун доживљај тела, простора и времена
Садржај и активности 1. Појам гностичке организованости. Радионица: истицање гностичке интеграције различитих чулних модалитета да би се доживео одређени појам или објекат. 2. Дефинисање појма гностичке организованости (доживљај тела, простора и времена) и њене неопходности за усвајање појединих наставних садржаја; Доживљај телесне целовитости. 3. Дефинисање појма телесне целовитости; Приказ развоја доживљаја телесне целовитости. Радионица: Опис најмање три активности у раду са децом које имају за циљ доживљај телесне целовитости; Доживљај и познавање властитог тела. 4. Истицање значаја познавања и проосећања појединачних делова тела као и њихов однос са целином. Радионица: задатак учесника је да наведу које садржаје детете треба да усвоји, а који су неопходни да би схватило појам део-целина.. Откривање латерализованости тела на себи Радионица: Игра твистер. Циљ је да се укаже на значај претходно усвојених делова тела, у планирању даљих активности,као и на осећања која се јављају приликом добијања нејасних налога. 5. Приказ латерализованости, значај издиференцираности доњих и горњих екстремитета у планирању рада са децом. Приказ вежби за одређивање латерализованост горњих и доњих екстремита. Препознавање латерализованости на другом. Радионица: Циљ је да учесници закључе да је за препознавање латерализованости на другом потребан сложенији мисаони процес, способност стварања јасне представе и могућност децетрације мисаоних процеса. Значај игре за доживњај телесне целовитости. Видео-приказ дечијих игара за доживљај телесне целовитости. Доживљај простора. 6. Теоријске основе доживљаја простора, као и његових слојева и истицање значаја доживљаја сопственог тела за усвајање доживљаја простора са свим његовим димензијама. Радионица: Представљање наставних јединица (чији је директни или индиректни циљ усвајање просторних односа) користећи покрет и тело. Довођење у везу усвојеност просторних односа са математичким садржајима, графомоториком, социјалним односима. Видео-приказ дечијих игара за доживљај простора. Доживљај времена. Радионица: Игра тишине. 7.Теоријске основе доживљаја времена. Конкретним примерима представљају све квалитете времена –трајање, редослед, истовременост, наизменичност, ритам, метричко време, као и неопходност претходно усвојеног доживљаја тела и простора за њихово усвајање. Значај игре покретом и ритмичке активности за стицање искуства о квалитетима времена. Групна активност – актвности које имају за циљ да апстрактан појам и квалитете времена обраде на конкретан и креативан начин (прослава дечијих рођендана). Две вежбе ритма. Видео-приказ дечијих игара за доживљај простора. Поремећај гностичких функција. Радионица: приказ студије случаја (опис детета са општом развојном дисгнозијом, развојном дискалкулијом и развојном дислексијом), да би се дефинисао предлог мера у раду. Закључак: три групе гностичких поремеђаја, приказаних у студијима случаја. 8. Теоријске основе развојних гностичких поремећаја. Препоруке у раду са децом са гностичким поремећајима.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)