logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

529 Подстицање сензорне интеграцијe код деце Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаШкола за основно и средње образовање "Милан Петровић", Браће Рибникар 32, 21100 Нови Сад
КоординаторМирјана Лазор, lazorm@eunet.rs, 021/661-63-66, 064/195-42-78
АуториДрагана Галовић, Александра Тодоров – Нешић, Драгана Пашћан
РеализаториДрагана Галовић, Александра Тодоров – Нешић, Драгана Пашћан
Општи циљевиУпознавање запослених у васпитно-образовним установама са значајем сензорне интеграције, као основе за квалитетнији развој менталних и социјалних вештина детета
Специфични циљевиПрепоручити активности за рад са децом кроз игру ради квалитетније сензорне интеграције; Креирање стимулативног окружења
Садржај и активности 1. тематска целина – Опажање: Кратки приказ делова и функција нервног система значајних за пријем, обраду и организовање дражи; Мозак као управљач свих психичких и физичких активности; Опажање као когнитивна функција; Значај повезивања чулних података са ранијим искуством за правилан развој и функционисање детета; Развој опажања (перцепције) од рођења до седме године. 2. тематска целина – Врсте перцепције и сензорни системи: Врсте перцепције – визуелна перцепција, аудитивна перцепција, тактилна перцепција, олфакторна перцепција, густативна перцепција, кинестетска перцепција (проприоцептивна и вестибуларни систем) – основне карактеристике, вежбе и најчешћи поремећаји перцепције код деце по сензорним системима. 3. тематска целина – Сензорна интеграција: Појам сензорне интеграције; Адаптивна реакција као сврсисходан, према циљу усмерен одговор на опажај; Истицање значаја подстицања сензорне интеграције код детета – сензомоторна обрада као темељ за развој менталних и социјалних вештина; Последице неодговарајуће сензорне интеграције; Утицај лоше сензорне интеграције на учење и понашање детета; Упозоравајући симптоми код деце са слабијом сензорном интеграцијом. 4. тематска целина – Сензорна интеграција код деце са сметњама у развоју: Специфичности сензорне интеграције код деце са специфичним тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, сензоричким проблемима, моторичким проблемима, говорно-језичким сметњама, первазивним развојним поремећајима, поремећајима пажње и хиперактивности и сниженим интелектуалним способностима.
5. тематска целина – Начин стимулације и организације чула кроз игру и учење: Различити стилови учења – аудитивни, визуелни, тактилно-кинестетски; Логички и аналитички тип учења; Препоруке за рад са децом, кроз игру и свакодневне активности, ради квалитетније сензорне интеграције; Креирање стимулативног окружења (израда дидактичког материјала, наставних средстава, сензорног кутка, итд.); Сензорна соба као високоспецијализована средина за стимулацију сензомоторног развоја (елементарно упознавање са наменом и могућностима рада).


Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)