logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

528 Подстицајно окружење и подршка ромској деци у вртићу и школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, 11000 Београд
КоординаторМилена Михајловић, ciip-milena@sbb.rs, 011/322-39-09
АуториМилена Михајловић, Ангелина Скареп
РеализаториМилена Михајловић, Ангелина Скареп, Зорица Трикић, Божидар Николић, Никола Дувњак
Општи циљевиОстваривање права деце из ромске заједнице на квалитетно образовање
Специфични циљевиСпецифичности услова образовања ромске деце; Средина за учење која подржава школовање ромског детета; Унапређивање сарадње са ромском заједницом
Садржај и активности 1. Право Рома на образовање и како да га остваре. 2. Образовање Рома у Србији: стање и проблеми. 3. Иницијативе за унапређивање положаја Рома. 4. Право на образовање – национална регулитива, промене које доноси Закон о основама система образовања и васпитања из 2009. 5. Права детета и права деце из мањинских заједница – Конвенција о правима детета, Закон о националним мањинама, Утицај традиције, културе и језика на развој и положај детета, Како услови живота у депривираној средини утичу на дете. 6. Утицај слике о деци из ромске заједнице на рад наставника и школе. 7. Положај детета у ромској заједници. 8. Препознавање и вредновање мотивације за образовање. 9. Утицај очекивања наставника и родитеља на постигнућа деце. 10. Уважавање животног искуства и знања деце и коришћење као основе за педагошки рад. 11. Нижа постигнућа ромских ученика – колико је одговорно сиромаштво, а колико квалитет образовања који добијају. 12. Анализа установе и окружења; Анализа потреба деце; Специфичности ромске заједнице; Анализа капацитета установе за промену; Анализа ширег окружења установе. 13. Планирање активности за обезбеђивање инклузивне образовне средине – Анализа Развојног и Годишњег плана рада; Улога одбора и савета родитеља; Сарадња са ромском заједницом. 14. Формирање и активности инклузивног тима – Планирање додатне подршке деци,; Праћење напредовања и развоја деце. 15. Инклузивна недискриминативна средина за учење. 16. Дискриминација у образовним установама; Закон против дискриминације; Активности на превенцији и спречавању. 17. Недискриминативна клима у установи. 18. Стварање наставне средине која одговара на потребе ромске деце; Методе и облици рада; Уношење у програме рада елемената културе, историје и традиције, Адаптација деце; Укључивање деце у ваннаставне активности; Укључивање родитеља у наставни процес 19. Подршка деци и праћење напредовања; Подржавање мотивације деце за учење; Проблеми у школовању; Процена потреба деце за подршком; Облици подршке деци; Професионална оријентација. 20. Подршка ромским породицима за школовање деце и сарадња ромском заједницом; Препознавање мотивације за школовање деце; Укључивање ромске породицу у рад установе; Сарадња са ромском заједнициом. 21. Развијање мреже за подршку; Која је подршка потребна деци и породици; Која је подршка потребна установи; Мапирање релевантних институција; Анализа постојеће сарадње са локалном управом, институцијама и организацијама; Планирање унапређивања сарадње. 22. Улога педагошких асистената; Опис посла и активности; Досадашња искуства и резултати; Како ангажовати асистентa; Мрежа асистената и координатора.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)