logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

527 Обука наставника у решавању развојних проблема и проблема код деце-ученика који имају тешкоће у напредовању Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториРадица Благојевић-Радовановић, Гордана Томоњић, Катарина Карановић, Јасна Максимовић
РеализаториРадица Благојевић-Радовановић, Гордана Томоњић, Катарина Карановић, Јасна Максимовић
Општи циљевиПовећање компетенција и сензибилитета наставника за рад са ученицима са тешкоћама у развоју и напредовању, помоћу савремених техника у настави
Специфични циљевиОвладавање вештинама комуникације и рада са ученицима који имају тешкоће у развоју и њиховим родитељима и вештинама примене креативних техника у настави
Садржај и активности 1. Циљеви и начин рада на семинару 2. Специфични рзавојни проблеми ученика и ученика са сметњама у развоју: а)Специфични развојни проблеми – идентификација и процена. (Коришћењем технике Веновог дијаграма учесници листају сличности и разлике деце са и без тешкоћа.) Упознавање са развојним проблемима и тешкоћама ученика са сметњама у развоју, узроцима, симптомима специфичног узраста, кроз најновија неурофизиолошка сазнања. б) Стратегије у решавање проблема: ,,Шта могу да учиним као наставник?“ (Кроз одређене припремљене и разрађене стратегије, после сваке излистане сметње у развоју, на конкретним примерима ученика, свака група учесника процењује и бира стратегије у раду.)
3. Рад наставника са ученицима: а)Утицај наставника на стварање позитивне климе у одељењу и развијање комуникацијских вештина у решавању конфликта у одељењу. Шта је битно за однос наставник-ученик, који су предуслови успешне комуникације? Како да наставници примене концепте ,,поштовање ученикових потреба“, ,,учење с љубављу“, ,,двосмерна комуникација“. (Излиставањем најчешћих проблеме који се јављају у комуникацији са ученицима тражи се најбољи начин за решавање.) б) Значај емотивног развоја на остале аспекте развоја и на постизање пколског успеха (Учесници се упознају са различитим аспектима развоја са нагласком на емоционалну интелигенцију, кроз најновија истраживања.) в)Увођење креативних техника у настави ради повећања функционалног знања код ученика са и без тешкоћа у развоју. (Учесници се упознају са визуелним техникама – дијаграмима, речници са сликама, са легендом, процесним и мрежним; мапом ума и техникама памћења – помоћу којих представљају једну наставну јединицу.) 4.Улога родитеља у васпитању и образовању деце са тешкоћама у развоју и учењу: а)Родитељи као партнери школе. Презентација – проблем патње, трагедије, скривене жртве, ради бољег разумевања потреба родитеља. Шта родитељи очекују од стручњака, наставника и обрнуто? Како придобити родитеља као партнера школе? Која је улога родитеља у тиму за додатну подршку? б)Стратегије у развијању комуникацијских вештина у саопштавању осетљивих информација родитељима који имају децу са сметњама у развоју. (Групе, на примерима лошег начина обраћања родитељу, осмишљавају адекватнији начин обраћања.) 5. Инклузивно образовање између теорије и праксе: а)Савремена кретања у васпитању и образовању (инклузија и интеграција). (Учесници износе своје асоцијације на термине инклузија и интеграција и праве разлику између инклузије и интеграције.) б)Упознавање са законском регулативом инклузивног образовања. (Учесници се упознају са законском регулативом инклузивног образовања. в)Индивидуални приступ у васпитању и образовању. (Учесници праве разлику између индивидуалног и индивидуализованог рада, када и у којим случајевима се користи ИОП.) д) Конципирање инклузивног часа у инклузивном одељењу (примена стеченог знања на семинару и добијен материјал). 6. Евалуација семинара.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)