logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

505 Тестови знања у функцији оцењивања ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториМиленко Кундачина, Вељко Банђур
РеализаториМиленко Кундачина, Вељко Банђур
Општи циљевиОбјективнија и валиднија провера знања тестовским задацима уз допринос решавању проблема трајности, међупредметне повезаности, примени стечених знања
Специфични циљевиИзрада одговарајућих тестовских питања; Знања о мерним својствима тестовских задатака; Утврђивање метријских карактеристика тестова знања; Евалуација тестова знања
Садржај и активности 1. Одређивање намене тестова знања. 2. Образовни стандарди у функцији израде тестова знања. 3. Одабирање наставних садржаја и избор литературе. 4. Одређивање броја тестовских задатака. 5. Одабирање облика тестовских задатака. 6 Конструкција тестовских задатака. 7. Формирање теста знања. 8. Груписање тестовских задатака по облику и садржају. 9. Упутство за испитанике. 10 Упутство за испитиваче. 11. Техничко обликовање теста знања. 12. Пробна примена теста знања. 13. Пондерисање тестовских задатака. 14. Ајтем анализа задатака теста знања (утврђивање ајтем валидности, индекса тежине и индекса дискриминативности). 15. Квантитативна и квалитативна анализа задатака теста знања. 16. Оцењивање проблемских задатака и задатака есејског типа. 17. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)