logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

502 Стручне трибине Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториЗорица Вукајловић, Горица Ивановић, Мирјана Илић, Гордана Јосимов, Љиљана Новковић, Јасна Радојичић, Петар Анокић
РеализаториЗорица Вукајловић, Горица Ивановић, Мирјана Илић, Гордана Јосимов, Љиљана Новковић, Јасна Радојичић, Петар Анокић
Општи циљевиРазвој професионалних компетенција учитеља и унапређивање наставне праксе у складу са најновијим тенденцијама у образовно-васпитном раду
Специфични циљевиУпознавање са нормативима; Унапређивање образовно-васпитног рада применом иновативних модела – формирање адекватног професионалног става
Садржај и активности 1. Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем (Правци развоја/ национална стратегија образовања; Национални и локални планови акције/а; Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа; Стручно усавршавање и напредовање
наставника; Менторство; Рационализација/оптимизација школске мреже; Образовни стандарди знања; Припремни предшколски програм; Наставни планови и програми; Инклузивно образовање). 2. Школа по мери сваког детета (Инклузивно образовање, рад са даровитом децом, индивидуални образовни планови, рад интерресорних комисија). 3. Превенција насиља (Безбедност у школи и окружењу). 4. Савремени приступи планирању у настави (Интердисциплинарно планирање наставе; Курикулум; Иновативне методе, облици рада и наставна средства; Мотивација за учење; Савремене образовне технолохије; Иновативне методе учења, иновативна наставна средства, сарадња – пут ка тимском раду, раду у пару, групном раду..., рад у комбинованим одељењима). 5. Здрави стилови живота (Превенција болести зависности; Здрава исхрана; Заштита животне средине и одрживи развој; Спортске активности; Култура живљења; Заштита деце од електронског насиља). 6. Сарадња са родитељима (Школа родитељства; Учествовање родитеља у образовно-васпитном процесу). 7. Актуелне теме образовања земаља ЕУ (Рурални развој; Превенција злоупотреба психоактивних супстанци; Еко школе).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)