logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

486 Путоказ за успешно праћење и извештавање о напредовању ученика у савладавању школског програма Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториДрагица Јокић, Мирела Лазић, Љубинка Мијатовић
РеализаториДрагица Јокић, Мирела Лазић, Љубинка Мијатовић
Општи циљевиЕдукација наставника за успешније праћење постигнућа ученика у учењу и владању у циљу њиховог даљег развоја
Специфични циљевиРазвијање свести о значају редовног праћења напредовања; Овладавање вештином вођења педагошке документације; Подршка у примени задатака према стандардима
Садржај и активности 1. Обавезност или потреба редовног праћења развоја и напредовања ученика у савладавању наставног програма; примена законских аката. 2. Дефинисање појмова постигнуће, напредовање, вредновање и самовредновање. 3. Примена општих стандарда постигнућа у пракси; одређивање нивоа постигнућа на конкретним задацима: 4. Презентација примера угледног часа са применом стандардизованих задатака и евалуацијом. 5. Начини праћења и евидентирање, педагошка документација наставника. 6. Како употребити добијене податке – планирање даљих корака у функцији даљег учења и напредовања. 7. Подршка ученицима на основу анализе напредовања остварености образовних стандарда и постигнућа. 8. Планирање додатне подршке.9. Начини и садржаји извештавање ученика и родитеља, формулисање описне оцене и мишљења. 10. Анализа примера из праксе и дискусија. 11. Евалуација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)