logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

483 Приправници у сфери компетенција Компетенцијa: K2
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаТренинг центар "Коцевски", Неимарска 17, 21100 Нови Сад
КоординаторДаница Коцевска, treningcentarkocevski@gmail.com, 021/633-70-67, 060/606-25-62
АуториДаница Коцевска, Драгана Глоговац, Јован Коцевски
РеализаториМаја Вујин, Мелита Величковић, Љиљана Ђокић, Славица Симић, Милена Ћуковић, Сања Станковић, Драгана Димитријевић, Драгана Глоговац, Даница Коцевска, Јован Коцевски
Општи циљевиПодршка наставницима/васпитачима-приправницима да упознају основе организације рада у образовној установи кроз анализу законских основа и методичко-дидактичких концепата на којима се заснива образовно васпитни рад
Специфични циљевиПовећање компетенција за образовно васпитни рад кроз учешће у раду стручних већа и тимова; Уочавање значаја стандардизације у раду установа и општих и посебних стандарда постигнућа ученика; Наставник/васпитач – планер и организатор образовно-васпитног рада усмереног на ученика/дете
Садржај и активности 1.Увод. 2. Образовно-васпитни рад установа у законским оквирима. 3. Структура, начин функционисања и основна документа образовно- васпитних установа. 4. Тимски рад; стручна већа и тимови. 5. Компетенције и стандарди као предуслов успеха у раду установа. 6. Планирање и програмирање рада, сарадња са ментором. 7. Вођење педагошке евиденције и документације. 8. Управљање одељењем – васпитном групом, уважавање различитости. 9. Праћење напредовања ученика/детета усмерено на стандарде постигнућа; групни рад на примерима из праксе. 10. Права и обавезе свих интересних група у образовању.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)