logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

482 Примена техника учења у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за едукацију Дидакта, Др Ивана Рибара 21/27, 11000 Београд
КоординаторЗорица Вукосављевић, zoricavukosavljevic@open.telekom.rs, 011/318-83-15, 064/144-87-76
АуториСлавица Радаљац
РеализаториСлавица Радаљац, Ирена Ванић, Бојана Jeнџић, Светлана Петровић
Општи циљевиУнапређивање наставног процеса у којем је могуће постићи активно, комплексно и напредно учење ради оспособљавања ученика за самостални рад
Специфични циљевиAспекти разумевања прочитаног текста; Стварање проблемске ситуације у настави и креирање различитих поступака за њихово решавање; Праћење и вредновање у циљу унутрашње мотивације
Садржај и активности 1. Усвајање циљева васпитања и образовања и њихово усклађивање са својом наставном праксом. 2. Осврт на наставну праксу са аспекта резултата ПИСА испитивања. 3. Препознавање примењених техника у Блумовој таксономији. 4. Компетенције разумевања прочитаног текста. 5. Европска пракса – научна, језичка, математичка писменост. 6. Стандарди и индикатори у кључној области самовредновања настава и учење. 7. Препознавање примењених техника у стандардима знања. 8. Препознавање питања и задаци у функцији мишљења. 9. Дефинисање питања и задатака која подстичу мисаону активност ученика. 10. Самопроцена вишеструке интелигенције и могућност примене у настави. 11. Дидактички захтеви у изради припреме за час. 12. Формирање правила интерактивне комуникације у групном и тимском раду. 13. Технике коришћења информационе технологије ради ефикасније наставе и учења. 14. Технике израде и пружања конструктивне повратне информације. 15. Технике и поступци којима се постиже самопоуздање, одговорност за своје учење, спремност за сарадњу, развој критичког и креативног мишљења, међусобно уважавање и поштовање. 16. Креирање окружења које подржава учење усмерено на ученика.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)