logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

480 Праћење и вредновање – пут ка квалитету рада школе Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториВесна Поповић, Бранислава Бугаринов
РеализаториВесна Поповић, Бранислава Бугаринов
Општи циљевиЈачање професионалних капацитета запослених кроз праћење сопственог рада, самовредновање и употребу стандарда квалитета и постигнућа
Специфични циљевиКомпетенције за самовредновање и упознавање са спољашњим вредновањем; Примена стандарда квалитета рада установе, компетенција наставника и постигнућа ученика
Садржај и активности 1. Значај праћења и самовредновања сопственог рада. 2. Улога тима за самовредовање рада школе и повезивање са осталим тимовима и актерима образовно- васпитног рада. 3. Веза између самовредновања и стандарда квалитета рада установе. 4. Самовредновање и вредновање рада наставника – кроз кључне области. 5. Стандарди компетенција наставника. 6. Правилник о стручно-педагошком надзору. 7. Праћење, вредновање рада и стандарди постигнућа ученика. 8. Мотивација наставника и осврт на Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)