logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

479 Подстицајним задацима до квалитетнијег наставног процеса Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаИздавачко предузеће Едука, Змаја Од Ноћаја 10/1, 11000 Београд
КоординаторАнгелина Мраковић, angelina.mrakovic@eduka.rs, 011/328-64-43, 065/226-14-37
АуториЉиљана Вдовић, Биљана Радосављевић
РеализаториБиљана Радосављевић, Љиљана Вдовић
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника и стручних сарадника основних школа за примену задатака који подстичу мисаоне активности
Специфични циљевиПродубљивање знања наставника о различитим типовима мишљења; Примена таксономије Блумовог типа у процени и изради подстицајних питања и задатака
Садржај и активности Уводне активности – Приказ тематских целина и динамике рада; Договор о правилима рада. 1. Карактеристике различитих типова мишљења (Различити типови мишљења, значај и заступљеност у настави из професионалног угла наставника; Карактеристике аналитичког, критичког и стваралачког мишљења из угла педагошко-психолошких знања). 2. Веза циљева наставног часа, наставних активности, садржаја и стандарда постигнућа ученика у оквиру различитих наставних предмета (Процењивање квалитета постављених општих и специфичних циљева и стандарда на задатим садржајима и активностима предвиђеним за један наставни час, у оквиру различитих предмета, у малим групама; Процењивање усклађености задатих активности са постављеним циљевима и садржајима раличитих наставних предмета – предвиђеним за један наставни час). 3. Врсте питања, задатака и налога у настави (Пленарно излиставање карактеристика добро формулисаних питања, задатака и налога; Приказ типова питања и задатака; Заједничко формулисање критеријума процене њиховог квалитета). 4. Ревидирана Блумова таксономија као ослонац у процени активности ученика, типова питања, задатака и налога у реализацији садржаја различитих наставних предмета: а) Индивидуални рад на припремљеном материјалу о Блумовој таксономији и ревизији – инсерт техником; Могућности примене Блумове таксономије као ослонца у процени задатака. б) Анализирање и процењивање задатих активности, питања, задатака и налога на припремљеном материјалу (за различите предмете) у односу на ревидирану Блумову таксономију. в) У мањим групама рад на преформулацији задатих питања, налога и задатака у односу на подстицање виших нивоа мишљења. Представљање рада група и пленарна дискусија. 5. Кључни елементи у оцењивању напредовања и постигнућа ученика; Праћење и вредновање постигнућа ученика у односу на ревидирану Блумову таксономију – рад у малим групама, представљање резултата и пленарна размена.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)